Administracija Savivaldybės gydytojasPATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. D1-566

(Alytaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo

Nr. D1- 966 redakcija)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas, dirbantis savivaldybės administracijoje.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros - funkciją.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Išsilavinimas: aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimas.

6.2. Darbo stažas: ne trumpesnis kaip 1 metų administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.

6.3. Žinoti ir išmanyti:

6.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

6.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, gebėti jais vadovautis.

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

6.4.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

6.5. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.

7.

7.1. organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;

7.2. organizuoja savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendina;

7.3. organizuoja sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;

7.4. prognozuoja visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perpektyvas savivaldybėje;

7.5. organizuoja pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;

7.6. analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoja ir įgyvendina savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

7.7. prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatingumo veiklos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

7.8. rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis, teikia jas tvirtinti Savivaldybės tarybai ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

7.9. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

7.10. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija;

7.11. koordinuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;

7.12. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projekto rengimą ir teikia jį savivaldybės administracijos direktoriui;

7.13. kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių;

7.14. pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus sveikatos priežiūros klausimais, rengia atsakymus;

7.15. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

7.15.1. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.15.2. valstybės ir savivaldybių turtinių tarpusavio santykių formuojant savivaldybių nuosavybę;

7.15.3. lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti;

7.15.4. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;

7.15.5. savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų;

7.16. Savivaldybės gydytojas teikia savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas kitais savo kompetencijos klausimais;

7.17. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

7.18. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 610 € iki mokesčių išskaitymo / apie 505 € "į rankas"
Įmonė: Alytaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pulko g. 21, 831569010, indre.goceldiene@arsa.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Alytaus rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Alytaus rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Alytaus rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Alytaus rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Alytaus rajono savivaldybės administracija
118 apie Alytaus rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Alytaus rajono savivaldybės administracija