Socialinių reikalų departamento Departamento direktoriusPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. PAD-11SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių reikalų departamento direktorius (toliau - direktorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Departamento direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių padalinių veiklą, užtikrinti ir atsakyti už departamentui priskirtų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su socialinių funkcijų administravimu ir valdymu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, 1 metų vadovaujamą darbo patirtį.
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, socialinę sritį ir kt.;
6.3. gebėti analizuoti socialinę būklę mieste, jos pokyčius bei lemiančius veiksnius; planuoti, prognozuoti kuruojamos srities problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja padalinio strateginių plėtros ir veiklos planų bei socialinių programų rengimą;
7.2. atlieka departamentui skirtų asignavimų valdymą;
7.3. organizuoja ir užtikrina einamosios finansų kontrolės departamente vykdymą ir vykdo paskesniąją finansų kontrolę, jeigu teisės aktais nenumatyta kitaip;
7.4. analizuoja ir inicijuoja departamento kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, koordinuoja ir (ar) organizuoja neinvesticinių projektų įgyvendinimą;
7.5. kontroliuoja pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą, esant poreikiui rengia išvadas dėl šių ir kitų dokumentų projektų;
7.6. užtikrina viešųjų pirkimų objektų techninių užduočių ir planuojamų viešųjų pirkimų aprašymų ir verčių pateikimą laiku;
7.7. organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis departamentui tiesiogiai pavaldiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.8. teikia pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla, svarstymo savivaldybės taryboje, kolegijoje;
7.9. planuoja departamento ir jo reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų asignavimų poreikį ir paskirstymą pagal strateginio veiklos plano priemones, atsižvelgdamas į departamento veiklos planus ir tikslus;
7.10. organizuoja departamento kuruojamos srities programų (priemonių) ir jų sąmatų rengimą ir nustato prioritetus skiriant lėšas patvirtintoms programoms įgyvendinti (vykdyti) ir reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms finansuoti;
7.11. organizuoja kuruojamos srities patvirtintų programų vykdymą pagal departamento kompetenciją;
7.12. vykdo departamentui ir jo reguliavimo sričiai skirtų asignavimų (iš visų finansavimo šaltinių) panaudojimo kontrolę, užtikrina biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą departamente ir jo reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo, įgyvendinant prioritetinius uždavinius;
7.13. analizuoja ir, siekdamas užtikrinti efektyvų departamentui priskirtų funkcijų vykdymą, teikia siūlymus dėl departamento personalo poreikio, mokymų, darbo organizavimo departamente keitimo;
7.14. teikia siūlymus dėl tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų skatinimo priedų, priemokų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
7.15. organizuoja rengimą ir (arba) rengia departamento struktūrinių padalinių nuostatus ir tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
7.16. nustatyta tvarka ir terminais rengia ir suinteresuotiems asmenims teikia departamento veiklos ataskaitas;
7.17. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės administracijai valstybės institucijose, įstaigose, organizacijose ir kt.;
7.18. organizuoja pasitarimus ir posėdžius departamento kompetencijos klausimais;
7.19. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, savivaldybės tarybos posėdžiuose.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio pavedimus, susijusius su departamento funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.
Atlyginimas: 1153 € iki mokesčių išskaitymo / apie 877 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija