Pandėlio seniūnijos Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. P-788


PANDĖLIO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pandėlio seniūnijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija -11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statybos ir remonto darbams, ūkinei veiklai seniūnijoje organizuoti, seniūnijos darbuotojų saugai ir sveikatai, gaisrinei ir civilinei saugai seniūnijoje organizuoti, visuomenei naudingai veiklai, užimtumo programos ir viešiesiems darbams organizuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas veiklos srityse - bendrojoje (ūkinis aptarnavimas, darbų sauga) ir specialiojoje (vietos savivalda).

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išlavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, statybos ir remonto darbus, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę ir civilinę saugą ir mokėti juos įgyvendinti;
6.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, Internet Explorer, MS Outlook.
6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir priimti sprendimus, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti seniūnijos ūkio veiklos funkcionavimą, organizuoja seniūnijos ūkinę veiklą, organizuoja ir rūpinasi seniūnijos balanse esančių pastatų, transporto priemonių, traktorių, kitų mažosios mechanizacijos priemonių bei įrengimų priežiūra ir remontu, pildo atitinkamą dokumentaciją;
7.2. vykdydamas Rokiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, organizuoja seniūnijoje įdarbintų darbininkų darbą ir kontrolę;
7.3. organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus siųstų gyventojų visuomenei naudingos veiklos atlikimą, darbų paskirstymą ir kontrolę, aprūpinimą darbo priemonėmis;
7.4. organizuoja ir kontroliuoja policijos komisariato ir probacijos skyriaus viešiesiems nemokamiems darbams siųstų asmenų darbą;
7.5. organizuoja ir rūpinasi nepertraukiamu seniūnijos komunalinio ūkio, turimos technikos ir mažosios mechanizacijos priemonių funkcionavimu, organizuoja viešųjų paslaugų teikimą;
7.6. organizuoja seniūnijoje gaisrinės ir civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių vykdymą, kad būtų užtikrintas gaisrinės ir civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų įgyvendinimas;
7.7. siekdamas aprūpinti seniūniją ir jai priklausančias įstaigas prekėmis ir paslaugų tiekimu, organizuoja seniūnijoje viešuosius pirkimus vadovaujantis administracijos direktoriaus patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu;
7.8. rūpinasi vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių priežiūra, viešųjų erdvių apšvietimu, viešųjų tualetų paslaugų teikimu ir priežiūra, organizuoja jų remonto darbus;
7.9. organizuoja seniūnijos kapinių, parkų, skverų, poilsiaviečių, kitų viešųjų erdvių priežiūrą, pavojingų medžių pašalinimą;
7.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas ir gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
7.11. organizuoja seniūnijos katilinių veiklą, rūpinasi kūrikų priėmimu, katilinių paruošimu šildymo sezonui ir malkų katilinėms paruošimu;
7.12. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, savivaldybės tarybos, Europos Parlamentą rinkimus ir referendumus, apklausas bei surašymus;
7.13. pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.14. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnijos seniūnui;
7.15. rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą teisės normų taikymą;
7.16. renka, analizuoja ir teikia savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.17. siekiant įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, teikia informaciją, dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus bei kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus;
7.18. surašo administracinių nusižengimų protokolus, pagal jam suteiktus įgaliojimus;
7.19. užtikrina informacijos, susijusios su seniūnijos veiklos organizavimu bei funkcijų atlikimu, teikimą, papildymą ir atnaujinimą laiku Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje;
7.20. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, kurių nariu paskirtas, veikloje, siekdamas įgyvendinti darbo grupei ar komisijai iškeltus uždavinius;
7.21. vykdo kitus, su seniūnijos funkcijomis susijusius, seniūno, administracijos direktoriaus nurodymus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Pandėlio seniūnijos vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.


Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Rokiškis
Kreiptis: Respublikos g.94, (8458)71460, a.vistajunaite@post.rokiskis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
118 apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija