Skėmių seniūnijos SpecialistasPATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2018-11-26

įsakymu Nr. PA-124-(10.1)

SKĖMIŲ SENIŪNIJOS specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Seniūnijos specialistas (toliau - specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vietos savivaldos įgyvendinimą seniūnijos (toliau - seniūnija) teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -vietos savivaldoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas bei jas pasirašo;

7.2. Lietuvos Respublikos statistikos departamento nustatyta tvarka renka statistinius duomenis ir teikia juos Radviliškio rajono statistikos skyriui;

7.3. renka ir nustatyta tvarka teikia rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

7.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais tvarko seniūnijos gyventojų migracijos dokumentaciją;

7.5. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus, sprendžia gyventojų socialines ir buitines problemas;

7.6. vadovaudamasis raštvedybos taisyklėmis tvarko seniūnijos siunčiamus, gaunamus ir vidaus dokumentus; kiekvieną dieną susipažįsta su dokumentų valdymo sistemoje DVS esančiais dokumentais (gaunamais raštais, piliečių laiškais, tvarkomaisiais dokumentais, pavedimais) ir nedelsiant pradeda juos vykdyti arba paveda juos vykdyti kitiems seniūnijos darbuotojams;

7.7. pildo seniūnijos darbuotojų darbo žiniaraščius, griežtai laikydamasis finansinės drausmės vykdo seniūnijos kasininko pareigas (išmoka pašalpas ir kitas išmokas), atlikdamas visas reikalingas kasos operacijas, tvarko kasos dokumentus;

7.8. tvarko namų ūkio knygas;

7.9. rengia seniūnijos bylų nomenklatūrą, nuolatinio saugojimo bylų apyrašus, tvarko asmenų, dirbančių seniūnijoje pagal darbo sutartis, asmens bylas ir jas archyvuoja;

7.10. organizuoja nuolatinio saugojimo bylų tvarkymą bei apskaitą; laiku ir nustatyta tvarka archyvuojamus dokumentus perduoda Šiaulių valstybiniam archyvui;

7.11. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia avanso apyskaitą apie išmokėtas pašalpas;

7.12. registruoja mirtis ir pagal nustatytą tvarką atsiskaito Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui;

7.13. ruošia seniūno įsakymų projektus, raštus, ataskaitas, tinkamai ir laiku vykdo seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;

7.14. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją;

7.15. atsako už civilinę saugą, rengia ir periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą, ekstremalių situacijų atvejais vadovauja seniūnijos ryšių ir visuomenės informavimo grupei, tvarko civilinės saugos dokumentaciją;

7.16. vykdo seniūnijos viešųjų pirkimų funkciją ir tvarko su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;

7.17. sudaro, tvarko ir registruoja asmenų, dirbančių viešuosius darbus, darbo sutartis;

7.18. tvarko darbų saugos dokumentus;

7.19. nesant seniūno (ligos, atostogų, komandiruotės metu ir kitais atvejais), laikinai vykdo seniūno funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;

7.20. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

8. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui.Atlyginimas: 530 € iki mokesčių išskaitymo / apie 451 € "į rankas"
Įmonė: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Aušros a.10, 842269004, informacija@radviliskis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
118 apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija