Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas



PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-17
(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. P1-190
redakcija)

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atstovauti Tarnybai teismuose, kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, rengti teisės aktų, Tarnybos sutarčių projektus, pagal kompetenciją teikti paaiškinimus ir konsultacijas, prisidėti prie efektyvios ūkio subjektų veiklos priežiūros užtikrinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių - atstovavimo Tarnybai teismuose, kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose; teisės aktų, Tarnybos sutarčių projektų rengimo; paaiškinimų ir konsultacijų teikimo; ūkio subjektų priežiūros - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo teisės srityje patirtį;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, auditą, finansinę atskaitomybę, turto ir verslo vertinimą, įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesus, išmanyti civilinę, civilinio proceso, darbo teisę, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
7.1. esant Tarnybos direktoriaus įgaliojimui, kartu su Tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ar darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), arba be jų, atstovauja Tarnybai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;
7.2. apibendrina iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių gautą informaciją, susijusią su atstovavimu Tarnybai teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, ir rengia Tarnybos vardu teikiamus procesinius dokumentus;
7.3. teikia pastabas ir siūlymus dėl Tarnybai pateiktų derinti, Tarnybos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų bei atlieka Tarnybos parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
7.4. esant Tarnybos direktoriaus pavedimui, rengia išvadas Tarnybos kompetencijos klausimais dėl išvadoms gauti Tarnybai pateiktų kitų įstaigų teisės aktų projektų;
7.5. rengia Tarnybos sudaromų sutarčių, teisės aktų projektus;
7.6. užtikrina, kad teisės aktų projektai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, vizuoja Tarnyboje suderintus teisės aktų projektus;
7.7. dalyvauja Tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių, rengiančių teisės aktų, sutarčių projektus, darbe;
7.8. su kitais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei pagal kompetenciją rengia atsakymus į juos;
7.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir teisines išvadas Tarnybos vadovybei, Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams;
7.10. dalyvauja atliekant bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų planinius ir neplaninius veiklos patikrinimus, veiklos stebėseną;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis, dalyvauja rengiant ir derina bendradarbiavimo sutartis, prižiūri šių sutarčių vykdymą;
7.12. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.




Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 37052356284, viktoras.zavarzinas@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20



Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Rekvizitai apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Skundailt.com apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Verslo žinios apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
118 apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
KurRasti apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba