Mokesčių informacijos departamento Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. rugpjūčio 10 d.

įsakymu Nr. VP-103

MOKESČIŲ INFORMACIJOS DEPARTAMENTO

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Mokesčių informacijos departamento (toliau -” Departamentas) Pridėtinės vertės mokesčio ir Akcizų skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis -• A.

3. Pareigybės kategorija -• 13.

II. PASKIRTIS

4. Departamento skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką, savalaikį ir efektyvų mokesčių mokėtojų konsultavimo telefonu, raštu ar kita e-forma, bei švietimo ir informavimo procesą Pridėtinės vertės mokesčio ir Akcizų klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, mokesčių administravimą, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymą;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti kvalifikuotos informacijos pagal Departamento skyriaus kompetenciją suteikimą, teikia žodines konsultacijas telefonu, raštu ar kita e-forma į paklausimus Pridėtinės vertės mokesčio klausimais ir Akcizų nuostatų taikymo klausimais, užtikrina grįžtamąjį ryšį su mokesčių mokėtojais (vykdo atskambinimo mokesčių mokėtojams funkciją);

7.2. siekdamas užtikrinti Departamento skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, teikia pasiūlymus ir pastabas Departamento skyriaus vedėjui dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės gerinimo ir Departamento skyriaus veiklos tobulinimo;

7.3. siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą, nagrinėja duomenis, norminius dokumentus bei metodinę medžiagą, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;

7.4. pagal Departamento skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų ir mokesčių įstatymų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) papildymo, keitimo bei pastabas ir (ar) pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams, konsultacinės medžiagos duomenų bazėje esančios medžiagos atnaujinimo, papildymo ir tvarkymo;

7.5. esant poreikiui, pagal Departamento skyriaus kompetenciją, veda seminarus (įskaitant elektroninius seminarus (toliau -” e. seminaras) ir e. seminarų įrašus) mokesčių mokėtojams bei VMI administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose;

7.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2687834, NBFC-R.Jusaitiene@vmi.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė mokesčių inspekcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Rekvizitai apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Skundailt.com apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Verslo žinios apie Valstybinė mokesčių inspekcija
118 apie Valstybinė mokesčių inspekcija
KurRasti apie Valstybinė mokesčių inspekcija