Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d.
įsakymu Nr. A-856

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti etninės kultūros išsaugojimo ir sklaidos politiką, organizuoti ir vykdyti etninės kultūros veiklą Biržų rajone.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje etnokultūros ir turizmo plėtros srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros, viešojo administravimo, meno arba kultūrinių industrijų srityse;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės kultūros ir turizmo politiką, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, gebėti taikyti juos praktiškai;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir skatina organizuoti tradicines kalendorines šventes ir kitus etninės kultūros renginius (festivalius, koncertus, vakarones, vakarus, parodas ir pan., taip pat mokomojo pobūdžio -seminarus, stovyklas, kursus ir kt.);
7.2. inicijuoja savivaldybės etninės kultūros globos institucijų (tarybos, komisijos) įkūrimą, perspektyvinės etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros programos sukūrimą svarbiausiems etninės kultūros uždaviniams spręsti;
7.3. koordinuoja kultūros, švietimo, kitų įstaigų, seniūnijų, visuomeninių organizacijų, asmenų veiklą etninės kultūros srityje;
7.4. konsultuoja, teikia metodinę, organizacinę paramą, rūpinasi etninės kultūros tiriamosios, metodinės, pažintinės literatūros, folkloro rinkinių garso ir vaizdo kaupimu;
7.5. rūpinasi Biržų rajone esančios etninės kultūros medžiagos (pasakojamojo, dainuojamojo, instrumentinio folkloro, kalendorinių, šeimos, bendruomenės, darbo papročių, tikėjimų, tradicinių amatų, tautodailės, architektūros medžiagos, liaudies meteorologijos, astronomijos, medicinos ir pan.) fiksavimu, kaupimu, tvarkymu. Telkia tos medžiagos rinkėjus, koordinuoja jų veiklą, formuoja archyvą (sukuria tinkamą medžiagos dokumentavimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką), užtikrina tos medžiagos prieinamumą;
7.6. organizuoja Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado įgyvendinimo darbus Biržų rajone, rūpinasi dokumentavimu, įtraukimu į rajono, respublikinius sąrašus, informacijos skleidimu, vertingiausių tradicijų tęstinumo palaikymu;
7.7. teikia pagalbą jau susikūrusiems ir skatina naujų folkloro ansamblių, tautodailės, amatų, kraštotyros būrelių, pavienių liaudies muzikos atlikėjų, tautodailininkų, kitų etninės kultūros sričių puoselėtojų veiklą;
7.8. rūpinasi etninės kultūros propagavimu ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose: siekia, kad jai būtų skirta derama vieta dalykinėje ir papildomo ugdymo sistemoje, rūpinasi, kad dirbančius etninės kultūros srityje pasiektų naujausia šios srities informacija;
7.9. organizuoja savo krašto etninės kultūros medžiagos leidybą - knygas, periodinius leidinius, vaizdines ir mokymo priemones, garso ir vaizdo įrašus;
7.10. koordinuoja ir organizuoja etninės kultūros ir turizmo plėtros projektų rengimą, naudojasi veikiančių fondų teikiamomis galimybėmis;
7.11. koordinuoja rajono nevyriausybinių organizacijų veiklą, organizuoja paramos joms teikimą;
7.12. koordinuoja Savivaldybės etninės kultūros tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
7.13. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės turizmo įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
7.14. koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės turizmo įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvumo;
7.15. bendradarbiauja su Kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir kitomis valstybinėmis institucijomis etninės kultūros ir turizmo plėtros savivaldybėje klausimais;
7.16. analizuoja etninės kultūros būklę ir valdo informaciją apie padėtį rajone, teikia siūlymus dėl etninės kultūros problemų sprendimo ir etninės kultūros finansavimo;
7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;
7.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su nevalstybinėmis savivaldybės institucijomis ir įstaigomis sprendžiant klausimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
7.19. prireikus atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.20. pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;
7.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Biržų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Biržai
Kreiptis: Vytauto g. 38, (8450)43151, 42126, kristina.simoniene@birzai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Biržų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Biržų rajono savivaldybės administracija
118 apie Biržų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Biržų rajono savivaldybės administracija