Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vyriausiasis specialistasFINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

KAPITALO RINKŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką kapitalo rinkų sektoriuje, specializuojantis finansinių priemonių, finansų priemonių rinkoje veikiančių finansų įstaigų ir finansų rinkos infrastruktūros reglamentavime, šių subjektų priežiūros ir alternatyvių finansavimo šaltinių vystymo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos - kapitalo rinkų, specializuojantis finansinių priemonių, finansų priemonių rinkoje veikiančių finansų įstaigų ir finansų rinkos infrastruktūros reglamentavime, šių subjektų priežiūros ir alternatyvių finansavimo šaltinių vystymo - srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties finansų rinkų ar teisės srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų veiklą ir finansines paslaugas;

6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų veiklą ir finansines paslaugas;

6.5. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos, ES ir globaliose finansų rinkose;

6.6. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistema;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6.10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

6.11. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.12. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos ir kitų valstybių finansų rinkoje šiai pareigybei priskirtais klausimais, prireikus rengti dokumentus šiais klausimais ir teikti pasiūlymus dėl politikos šioje srityje formavimo Lietuvoje;

7.2. analizuoti kitų valstybių patirtį šiai pareigybei priskirtų veiklos sričių teisinio reglamentavimo srityje ir teikti pasiūlymus dėl politikos šioje srityje formavimo Lietuvoje;

7.3. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.4. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse ar koordinuoti jų rengimą;

7.5. analizuoti ir rengti medžiagą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

7.6. analizuoti ar rengti medžiagą ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Vertybinių popierių komitete nagrinėjamais klausimais, susijusiais su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

7.7. rengti medžiagą, teikti pasiūlymus ir atlikti kitus organizacinius veiksmus, reikalingus įgyvendinant Estijos, Latvijos ir Lietuvos Susitarimą dėl bendradarbiavimo regiono kapitalo rinkų plėtros srityje;

7.8. atstovauti Lietuvą ES Tarybos, Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytose darbo grupėse svarstant klausimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis;

7.9. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis veiklos sritimis, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

7.10. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

7.11. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose;

7.12. rengti ir teikti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

7.13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 928 € iki mokesčių išskaitymo / apie 723 € "į rankas"
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 2, 2390077, violeta.tamosiunaite@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Finansų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Finansų ministerija
Rekvizitai apie Finansų ministerija
Skundailt.com apie Finansų ministerija
Verslo žinios apie Finansų ministerija
118 apie Finansų ministerija
KurRasti apie Finansų ministerija