Prevencijos ir skelbimų skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Prevencijos ir skelbimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau - GSPĮ ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau - EIRĮ), Koncesijų įstatymo (toliau - KĮ) (toliau visi kartu - Įstatymai) pažeidimų prevenciją (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau - ES) lėšomis finansuojamuose projektuose).

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų - srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, fizinių, technologijos arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirtį;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
6.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
7.1. vykdo Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją bei prižiūri kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų;
7.2. persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu - pirkimo vykdytojas) ir koncesijų skelbimus ir pranešimus ir užtikrina kitų pranešimų ir informacijos persiuntimą;
7.3. tikrina pirkimų ir koncesijų skelbimus, technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus, atrankos kriterijus;
7.4. esant poreikiui pirkimo vykdytojams ir koncesijų suteikiančiosioms organizacijoms raštu praneša apie skelbimo išsiuntimo būdą ir siuntimo datą, arba apie tai, kad skelbimas neatitinka nustatytų reikalavimų;
7.5. tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimus;
7.6. esant poreikiui teikia informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą;
7.7. formuoja TED sistemoje e-Notice skelbimus, kurių dėl techninių galimybių neįmanoma pateikti per CVP IS;
7.8. administruoja pirkimų vykdytojų paskelbtą informaciją apie viešojo pirkimo sutarties ir pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus ir informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ, PĮ nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėjus, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų;
7.9. rengia pirkimų skelbimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų formas ir nustato pranešimų teikimo reikalavimus;
7.10. VPĮ nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus perkančiosioms organizacijoms atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu;
7.11. konsultuoja (raštu ir žodžiu) pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų ir pranešimų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais;
7.12. rengia su pirkimų ir koncesijų skelbimais ir pranešimais susijusius informacinius dokumentus;
7.13. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos tobulinimo;
7.14. nustačius Įstatymų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;
7.15. nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;
7.16. renka, kaupia, ir analizuoja, informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas;
7.17. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą;
7.18. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
7.19. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;
7.20. rengia Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ar dalyvavimą juos rengiant ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.21. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
7.22. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
7.23. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
7.24. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
7.25. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;
7.26. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, (85)2197001, info@vpt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Viešųjų pirkimų tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Viešųjų pirkimų tarnyba
Rekvizitai apie Viešųjų pirkimų tarnyba
Skundailt.com apie Viešųjų pirkimų tarnyba
Verslo žinios apie Viešųjų pirkimų tarnyba
118 apie Viešųjų pirkimų tarnyba
KurRasti apie Viešųjų pirkimų tarnyba