Trišalės tarybos koordinavimo grupės vedėjasPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1 - 60

DARBO TEISĖS SKYRIAUS
TRIŠALĖS TARYBOS KOORDINAVIMO GRUPĖS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Darbo teisės skyriaus Trišalės tarybos koordinavimo grupės vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Darbo teisės skyriaus (toliau - skyrius) Trišalės tarybos koordinavimo grupės (toliau - grupė) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti grupės darbą siekiant užtikrinti priemonių socialinės partnerystės plėtrai įgyvendinimą, taip pat organizuoti Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau - Trišalė taryba) veiklą, jos nuolatinių ir laikinų komisijų darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - socialinio dialogo, trišalių ir dvišalių konsultacijų bei derybų organizavime, socialinių partnerių švietime ir mokymuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 metų patirtį socialinės ar užimtumo politikos srityje;
6.3 žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, taip pat kitus tarptautinius dokumentus, susijusius su skyriaus funkcijomis;
6.4. žinoti šalies ūkio šakų bei atskirų veiklos sričių problemas, susijusias su grupės funkcijų ypatumais;
6.5. gebėti savarankiškai rengti teisės aktų projektus, analizuoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, rengti išvadas dėl jų tobulinimo; analizuoti mokslinę, statistinę medžiagą, užsienio šalių patirtį bei organizuoti ir kontroliuoti grupės darbą šioje srityje;
6.6. turėti tarptautinio bendradarbiavimo patirties, žinoti bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis principus, bendravimo daugiakultūrinėje aplinkoje ypatumus ir turėti pranešimų rengimo bei skaitymo, konsultacijų bei derybų organizavimo patirtį;
6.7. gebėti spręsti problemas grupės kompetencijos klausimais bei teikti išvadas ir siūlymus atsižvelgiant į kitų institucijų bei socialinių partnerių interesus bei nuomonę;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir padalinio veiklą;
6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę;
6.11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.12. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.13. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų) ne žemesniu kaip B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybes tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja grupei pavestų funkcijų ir užduočių savalaikį ir kokybišką įvykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu - darbuotojai) gautus pavedimus pagal jų darbo sritį, nurodo įvykdymo terminus bei kontroliuoja jų įvykdymą;
7.2. organizuoja bei dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus bei svarstant juos su suinteresuotomis valstybės institucijomis bei socialiniais partneriais;
7.3. analizuoja ir vertina įmonių socialinės atsakomybės bei socialinės partnerystės būklę Lietuvos Respublikoje, dalyvauja derinant socialinių partnerių interesus, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl įmonių socialinės atsakomybės ir socialinės partnerystės skatinimo, vystymo bei reglamentavimo tobulinimo;
7.4. organizuoja Trišalės tarybos veiklą;
7.5. teikia Trišalės tarybos išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kontroliuoja Trišalės tarybos ir jos komisijų, darbo grupių sprendimų įgyvendinimą, teikia Trišalei tarybai ataskaitas apie šių sprendimų įgyvendinimą;
7.6. rengia ataskaitas apie Trišalės tarybos darbą;
7.7. organizuoja dvišales ir trišales derybas tarp Trišalėje taryboje atstovaujančių socialinių partnerių;
7.8. koordinuoja socialiniams partneriams skirtų švietimo, mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių rengimą ir įgyvendinimą, statistinės medžiagos apie socialinių partnerių veiklą rinkimą ir apibendrinimą;
7.9. teikia socialiniams partneriams metodinę paramą dėl kolektyvinių derybų skatinimo ir dėl partnerystės vystymo bei stiprinimo;
7.10. teikia socialiniams partneriams metodinę pagalbą dėl kolektyvinių ginčų sprendimo;
7.11. rengia ir dalyvauja rengiant priemones socialinei partnerystei vystyti, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas priemones socialinei partnerystei vystyti;
7.12. analizuoja tarptautinius (Jungtinių Tautų Organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos (toliau - ES)) teisės aktus, susijusius su grupės funkcijomis, rengia ataskaitas, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai;
7.13. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau - ministerija) grupės kompetencijai priklausančiais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, jo komitetuose, frakcijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ar sudarytose komisijose, darbo grupėse, kitose ministerijose, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, darbdavių, profesinių sąjungų organizacijose ir nevyriausybinėse organizacijose;
7.14. teikia ES institucijoms informaciją, pranešimus ir atsakymus apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bendradarbiavimą darbo, socialinių ir ekonominių santykių sferoje, taip pat apie minėtų institucijų veiklos teisinius pagrindus;
7.15. organizuoja atsakymų į ministerijų, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įstaigų ir organizacijų paklausimų rengimą bei nagrinėja grupei nukreiptus asmenų laiškus, kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų siūlymus;
7.16. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka grupės kompetencijai priklausančiais klausimais organizuoja konsultacijas arba asmeniškai konsultuoja kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų vadovus, darbuotojus ir gyventojus;
7.17. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl grupės darbuotojų skatinimo ir išvadas dėl darbo pareigų pažeidimo.
7.18. vykdo kitus su grupei nustatytomis veiklos sritimis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1034 € iki mokesčių išskaitymo / apie 796 € "į rankas"
Įmonė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 11, 870668202, vita.dikciene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rekvizitai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Skundailt.com apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Verslo žinios apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
118 apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
KurRasti apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija