Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresnysis specialistas
PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymu Nr. AT-797

CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 8.
II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga, kad vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, VSAFAS reikalavimais, būtų laiku ir teisingai apskaityti valstybės ir savivaldybės biudžeto, lėšų, gautų pagal pavedimus, ES ir specialiųjų programų lėšas, laiku pateikti gautinų lėšų paraiškas, atlikti šių lėšų pavedimus, teisingai ir savalaikiai pateikti šių lėšų panaudojimo ataskaitas, rengti šių lėšų poreikio paskaičiavimus, sąmatas ir atlikti sąmatų tikslinimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje - finansų valdymo ir apskaitos - veiklos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį buhalterinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius, valstybei bei savivaldybei priklausančio turto naudojimą, valdymą ir disponavimą juo bei raštvedybos taisykles;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, einamąją finansų kontrolę ir atsakomybę;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, ūkinę finansinę veiklą vykdymo analizę, rengti vidaus tvarkomuosius dokumentus. Žinoti administracinių priemonių taikymo metodiką;
6.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nuolat kelti kvalifikaciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, įgyvendindamas Centralizuotos buhalterijos skyriaus nuostatuose nurodytas funkcijas ir uždavinius, vykdo šias funkcijas:
7.1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, atlieka skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas skyriaus vedėjo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir neatvykimo į darbą laikotarpiu;
7.2. vedėjui nurodžius, atstovauja skyrių įvairiuose pasitarimuose, dalyvauja komisijų darbe;
7.3. tvarko savivaldybės administracijos ir kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės pagrindinių funkcijų programos, savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą pagal valstybines ir ekonomines funkcijas, atlieka šių lėšų einamąją kontrolę, teikia šių lėšų vykdymo ataskaitas, kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą.
7.4. metų eigoje analizuoja išlaidas, jų pobūdį, kaupia informaciją apie išlaidas strateginio plano pagrindinių funkcijų programos sąmatų sudarymui.
7.5. patvirtinus savivaldybės biudžetą, rengia Savivaldybės pagrindinių funkcijų programos sąmatas, metų eigoje jas tikslina.
7.6. tvarko valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti gautų lėšų apskaitą, planuoja šių lėšų poreikį, rengia šių lėšų išlaidų sąmatas, laiku teikia šių lėšų vykdymo ataskaitas, kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą.
7.7. tvarko savivaldybės administracijos pajamų apskaitą, atlieka šių lėšų einamąją kontrolę, teikia šių lėšų vykdymo ataskaitas;
7.8. Užtikrina teisingą savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programų lėšų banko sąskaitų apyvartos ir likučių apskaitą.
7.9. Užtikrina savalaikį gautų dokumentų įtraukimą į apskaitą, kontroliuoja ar nustatytu laiku išieškomos skolos, ar laikomasi mokėjimo drausmės.
7.10. ruošia visas įstaigoje išrašomas sąskaitas, parengia šių sąskaitų registracijos žurnalą;
7.11. administruoja ES fondų lėšas, tvarko savivaldybės administracijoje vykdomų projektų lėšų apskaitą, šių lėšų einamąją kontrolę, ruošia šių lėšų mokėjimo pavedimus, atlieka projektų finansų valdymą, finansinių dokumentų ir pinigų srautų kontrolę;
7.12. rengia gautinų lėšų paraiškas pagal priskirtas funkcijas;
7.13. ruošia mėnesines, ketvirtines ir metines, priskirtų apskaityti lėšų, ataskaitas;
7.14. atspausdina priskirtų apskaityti lėšų biudžeto vykdymo ataskaitas, išlaidų sąmatas, patikslintas išlaidų sąmatas ir pateikia jas pasirašymui.
7.15. suderina savivaldybės administracijos tarpusavio ūkines operacijas, atsiradusias dėl atvaizduotų ūkinių operacijų ir lėšų pervedimo su visais viešojo sektoriaus subjektais per ataskaitinį laikotarpį ir likučius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
7.16. koreguoja apskaitos įrašus, jeigu derinant viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir likučius, nustatoma klaidų ir netikslumų;
7.17. analizuoja ir kaupia duomenis savivaldybės administracijos finansinio ataskaitų rinkinio Pinigų srautų ataskaitos parengimui.
7.18. parengia savivaldybės administracijos finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto Informacija pagal segmentus lentelę P2.
7.19. ruošia gautų ir parengtų dokumentų archyvines bylas;
7.20. kontroliuoja priskirtų apskaityti lėšų sąmatų vykdymą;
7.21. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 583 € iki mokesčių išskaitymo / apie 487 € "į rankas"
Įmonė: Šakių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šakiai
Kreiptis: Bažnyčios g. 4, (8345)66128, gediminas.morkeliunas@sakiai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šakių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šakių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šakių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šakių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šakių rajono savivaldybės administracija
118 apie Šakių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Šakių rajono savivaldybės administracija