Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. A-1030
(Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d.
įsakymo Nr. A-381 redakcija su Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. A-816 pakeitimu)


VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.


II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų vykdomi Biržų rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai, nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, surašyti ir nagrinėti administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus, spręsti klausimus, susijusius su viešąja tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje viešosios tvarkos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos kompetenciją, civilinius teisinius santykius, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ("MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer"), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, kelti tikslus ir uždavinius.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų įgyvendinimą;
7.2. vertina gyventojų saugumo būklę savivaldybėje, inicijuoja, planuoja, koordinuoja ir derina šią veiklą su savivaldybės veiklos prioritetais;
7.3. dalyvauja reiduose, patikrinimuose administraciniams teisės pažeidimams viešosios tvarkos srityje nustatyti, įstatymų nustatyta tvarka renka įrodymus, taiko administracinio poveikio priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.4. siekdamas palaikyti viešąją tvarką ir šalinti viešosios tvarkos pažeidimų priežastis, bendradarbiauja su policijos pareigūnais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, įgyvendina su teisės pažeidimų prevencija susijusius projektus;
7.5. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
7.6. registruoja Skyriuje gautus skundus, prašymus, pranešimus bei kitą gautą ir siunčiamą informaciją, pagal kompetenciją juos nagrinėja, tvarko jų apskaitą, sudaro su funkcijų vykdymu susijusias numatytas bylas ir sutvarkytas perduoda archyvui;
7.7. kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi:
7.7.1. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;
7.7.2. Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo taisyklių reikalavimų;
7.7.3. Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;
7.7.4. Mažmeninės prekybos taisyklių reikalavimų;
7.7.5. Prekybos turgavietėse taisyklių reikalavimų;
7.7.6. Prekybos viešose vietose taisyklių reikalavimų;
7.7.7. Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių reikalavimų;
7.7.8. Gyvūnų laikymą ir registravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
7.7.9. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;
7.7.10. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimų;
7.7.11. Vėliavų iškėlimo tvarkos reikalavimų;
7.7.12. Kelio ženklų, žmonių vežimo ar kitų Kelių eismo taisyklių reikalavimų.
7.7.13. vykdo savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų reikalavimų vykdymo priežiūrą, periodiškai lanko, tikrina šiuos būstus, teikia pranešimus apie atliktus patikrinimus bei nustatytus pažeidimus, bendradarbiauja su policijos pareigūnais.
7.8. pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, fiksuoja ir įformina juos, surašo ir nagrinėja administracinių nusižengimų protokolus, priima sprendimus administracinių nusižengimų bylose, kontroliuoja skirtų baudų išieškojimą;
7.9. dalyvauja sudarant Skyriaus veiklos planus, rengia darbo ir kitas su Skyriaus veikla susijusias ataskaitas;
7.10. atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto, prireikus vyresniojo specialisto funkcijas jiems nesant;
7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Biržų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Biržai
Kreiptis: Vytauto g. 38, (8450)43151, 42126, kristina.simoniene@birzai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Biržų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Biržų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Biržų rajono savivaldybės administracija
118 apie Biržų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Biržų rajono savivaldybės administracija