Ryšių su visuomene skyriaus Vyriausiasis specialistasRYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10

II. PASKIRTIS

4. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti oficialią informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Savivaldybės vadovybės, administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklą, kurti ir palaikyti nuolatinį ryšį su savavaldybės gyventojais, teikti jiems visą reikalingą informaciją per socialinius tinklus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų ryšių funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą.

7. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės informavimą.

8. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto svetainių turinio valdymo sistemomis, naudotis grafinio dizaino programomis.

9. Išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Rengti informaciją žiniasklaidai, informuoti gyventojus aktualiais Savivaldybės veiklos klausimais.

11. Fotografuoti, filmuoti Savivaldybėje vykstančius posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus oficialius renginius.

12. Koordinuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir atnaujinti Savivaldybės socialiuose tinkluose teikiamą informaciją, fotonuotraukas ir filmuotus siužetus.

13. Organizuoti interaktyvų bendravimą su savivaldybės gyventojais, bendruomenėmis, organizacijomis per socialinius tinklus.

14. Koordinuoti ir prižiūrėti seniūnijų interaktyvų bendravimą su gyventojais per socialinius tinklus.

15. Bendradarbiaujant su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis organizuoti respublikines akcijas, visuotinai švenčiamų dienų minėjimus.

16. Rinkti ir sisteminti informaciją apie interaktyvų bendravimą su gyventojais Savivaldybės ir seniūnijų socialiniuose tinkluose bei teikti išvadas, pasiūlymus Skyriaus vedėjui.

17. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

18. Rinkti, kaupti, sisteminti vaizdo informaciją (fotonuotraukas ir filmuotus siužetus) apie Savivaldybės veiklą ir laiku pateikti Centriniam valstybės archyvui.

19. Dalyvauti Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.

20. Administracijos direktoriaus ar jų pavaduotojų pavedimu vykdyti kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriui pavestais uždaviniais ir strateginiais tikslais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

21. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Gargždai
Kreiptis: (846)470805, ona.nekreviciene@klaipedos-r.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija