Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistasKONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybė, priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės pavaldumas - tiesiogiai Kontrolės skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo administravimo, vadybos, sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus bei kitus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sveikatos draudimo sistema bei farmacine veikla, mokėti jais vadovautis;
4.3. išmanyti sveikatos priežiūros paslaugų ir technologijų vertinimo principus, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
4.4. sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, gebėti rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
4.5. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
4.6. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau - ASPĮ) ir vaistinėmis vykdymo kontrolę:
5.1.1. sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo kontrolę;
5.1.2. kaip sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus;
5.1.3. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo medicininę ir ekonominę kontrolę bei ekonominio efektyvumo įvertinimą;
5.1.4. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybinę (kai nustatyti vertinimo kriterijai) ir kiekybinę kontrolę;
5.1.5. vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų išrašymo ASPĮ ir išdavimo vaistinėse kontrolę;
5.2. supažindina su kontrolės išvadomis Kontrolės skyriaus vedėją, Vilniaus TLK direktorių ir (ar) jo pavaduotoją, tikrinto ūkio subjekto administraciją, jeigu reikia, kitas institucijas;
5.3. kontrolės procedūros metu nustačius pažeidimus, atitinkančius Administracinių teisių pažeidimo kodekso nuostatas, surašo Administracinio nusižengimo protokolą;
5.4. analizuoja tikrintų ūkio subjektų atsiliepimus į atliktos kontrolės išvadas ir teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui;
5.5. kontrolės tvarkos aprašo nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstyme;
5.6. rengia Patikrinimo pažymas ir Ekspertizės pažymų projektus, jas registruoja pažymų registruose;
5.7. teikia pasiūlymus Vilniaus TLK direktoriui ir (ar) jo pavaduotojui:
5.7.1. dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir kitomis įstaigomis;
5.7.2. dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, užtikrinant PSDF biudžeto lėšų efektyvų naudojimą;
5.7.3. dėl apdraustųjų teisių apsaugos, kad būtų užtikrintos tinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos;
5.8. įvertina ASPĮ pateiktą medicinos dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika, tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);
5.9. kontroliuoja ES valstybių piliečiams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo, prieinamumo ir pateikimo apmokėti pagrįstumą;
5.10. nustatyta forma rengia VLK informaciją (Suvestines)apie atliktas kontrolės procedūras;
5.11. atlieka ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, klinikinio kodavimo kontrolę;
5.12. nagrinėja apdraustųjų ir kitų asmenų skundus ir prašymus dėl sveikatos priežiūros sąlygų galimo pažeidimo;
5.13. ruošia atsakymų pareiškėjams projektus, teikia juos tvirtinti skyriaus vedėjui, direktoriaus pavaduotojui ir direktoriui;
5.14. ruošia raštus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie jose nustatytus apdraustųjų teisių pažeidimus, neteisėtus mokėjimus;
5.15. konsultuoja apdraustuosius asmenis dėl jų teisių galimo pažeidimo;
5.16. rengia Kontrolės skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, tarnybinius pranešimus ir kitus aktus;
5.17. vykdo įstatymus, spendimus, potvarkius ir įsakymus pagal savo kompetenciją;
5.18. bendradarbiauja su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikia praktinę metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir kitoms įstaigoms;
5.19. vykdo kitus direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.Įmonė: Vilniaus teritorinė ligonių kasa
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ž. Liauksmino g. 6, (85)2100050, gintare.rakstiene@vlk.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus teritorinė ligonių kasa


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Vilniaus teritorinė ligonių kasa
  Rekvizitai apie Vilniaus teritorinė ligonių kasa
  Skundailt.com apie Vilniaus teritorinė ligonių kasa
  Verslo žinios apie Vilniaus teritorinė ligonių kasa
  118 apie Vilniaus teritorinė ligonių kasa
  KurRasti apie Vilniaus teritorinė ligonių kasa