Personalo skyriaus psichologasŠTABO PERSONALO SKYRIAUS
PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Štabo Personalo skyriaus (toliau - Skyrius) psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
3. Pareigybės lygis - A1.
II. PASKIRTIS
4. Skyriaus psichologo pareigybė reikalinga atlikti Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) struktūrinių padalinių psichologinio klimato tyrimus, užtikrinant Tarnybos personalo psichologinį rengimą, stiprinant Tarnybos personalo psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichikos sveikatą, teikiant skubią psichologinę pagalbą pareigūnams po trauminių įvykių, individualiai konsultuojant Tarnybos personalą, taip pat užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis Skyriaus psichologas vykdo bendrosios veiklos srities - personalo valdymo - funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro išsilavinimą (kvalifikacinius laipsnius) arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus vientisąsias studijas arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertę užsienyje įgytą kvalifikaciją išsilavinimą;
6.2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų psichologo darbo patirtį su asmenimis, kurių tarnybinė veikla arba gyvenimo sąlygos yra susiję su padidintu stresu ar kitomis ypatingomis aplinkybėmis;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą ir psichologo veiklą;
6.4. būti susipažinusiam su profesinės psichologo etikos kodeksu ir laikytis jo reikalavimų;
6.5. pagal kompetenciją mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti praktikoje taikyti mokslinių tyrimų metodus;
6.7. gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu, analitiniu mąstymu;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, koordinuoti grupės darbą;
6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti dokumentų valdymo ir rengimo taisykles;
6.10. mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos vado patvirtintame struktūrinių padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir atlieka psichologinius tyrimus, remdamasis psichologinių tyrimų medžiaga, kaupia tyrimų duomenis, apibendrina jų rezultatus, rengia metodines rekomendacijas Tarnybos personalui;
7.2. organizuoja ir atlieka psichologinio mikroklimato tyrimus Tarnybos struktūriniuose padaliniuose, analizuoja jų rezultatus ir teikia rekomendacijas nustatytoms problemoms spręsti;
7.3. konsultuoja įvairių lygių Tarnybos struktūrinių padalinių vadovus kolektyvo formavimo, konfliktinių situacijų sprendimų ir vadovavimo tobulinimo klausimais;
7.4. pagal kompetenciją organizuoja ir veda Tarnybos pareigūnų mokymus;
7.5. vykdo Tarnybos personalo psichologinį konsultavimą profesinės veiklos gerinimo ir asmeninių problemų sprendimo klausimais;
7.6. teikia psichologinę pagalbą sprendžiant problemas, kylančias dėl smurto, patiriamo Tarnyboje, priklausomybių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių arba kitų svaigiųjų medžiagų;
7.7. plėtoja psichikos sveikatos palaikymo veiklą Tarnyboje;
7.8. vykdo Tarnybos personalo psichologinių krizių ir savižudybių prevenciją ir postvencinę pagalbą;
7.9. pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja atrankose ir konkursuose;
7.10. prireikus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo valdymo klausimais;
7.11. atsako už teikiamos psichologinės pagalbos kokybę, tinkamą informacijos apie psichologinės pagalbos gavėjus naudojimą ir tyrimo medžiagos saugumo užtikrinimą;
7.12. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pasirinktinai užtikrina, ar Tarnybos valstybės tarnautojai laiku ir tinkamai pateikia viešųjų ir privačių interesų deklaracijas;
7.13. teikia duomenis apie Tarnybos valstybės tarnautojus į Privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą bei, esant poreikiui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;
7.14. Tarnybos vado prašymu supažindina su Tarnybos valstybės tarnautojų deklaracijų duomenimis;
7.15. apie pastebėtus Tarnybos valstybės tarnautojų privačių interesų deklaravimo pažeidimus nedelsdamas informuoja Tarnybos Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrių ir siūlo būdus (priemones) šiems pažeidimams pašalinti;
7.16. atlieka kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybai ar Skyriui keliami tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Štabo Personalo skyriaus vedėjui.
Įmonė: Viešojo saugumo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M. K. Paco g. 4, (85)2198036, ingrida.mazeikiene@vstarnyba.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Viešojo saugumo tarnyba


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Viešojo saugumo tarnyba
  Rekvizitai apie Viešojo saugumo tarnyba
  Skundailt.com apie Viešojo saugumo tarnyba
  Verslo žinios apie Viešojo saugumo tarnyba
  118 apie Viešojo saugumo tarnyba
  KurRasti apie Viešojo saugumo tarnyba