Viešosios įstaigos "Kaunas IN" direktoriusVŠĮ "Kaunas IN" direktoriAus PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos "Kaunas IN" (toliau - Įstaiga) direktoriaus (toliau - direktorius) pareigybės paskirtis - planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Įstaigos veiklą, įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių vykdymą, veikti Įstaigos vardu palaikant santykius su kitais asmenimis, įstaigos priežiūrai, plėtrai, Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių vykdymui užtikrinti.

2. Įstaigos direktorius renkamas konkurso būdu. Įstaigos direktorių skiria ir atšaukia Savivaldybės meras.

3. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

II KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo arba darbo tarptautinio verslo, investicijų ar turizmo srityje patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Savivaldybės strateginį planą ir kitus su turizmo plėtra, turizmo ir investicijų politika susijusius teisės aktus, dokumentų valdymą ir naudojimą ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje, išmanyti Kauno regiono turizmo savitumą, atvykstamojo ir vietinio turizmo vystymą;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos turizmo plėtros strateginiais dokumentais, Savivaldybės turizmo sklaidos ir plėtros procesais, tarptautinio Kauno įvaizdžio formavimo ir rinkodaros komunikacijos su tikslinėmis grupėmis veikla (verslo įmonės, turizmo agentūros, atvykstantys turistai, atvykstantys užsieniečiai specialistai, grįžtantys emigrantai);

4.5. turėti įgūdžių tarptautinių investicijų pritraukimo į Kauną, verslo skatinimo ir paramos verslui, miesto investicinio patrauklumo didinimo, strateginio planavimo, turizmo politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

4.6. mokėti vertinti, analizuoti, apibendrinti turizmo veiklos programas (projektus), vertinti esamą turizmo situaciją ir jos verslo aplinką, prognozuoti turizmo raidos perspektyvas;

4.7. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, vieną jų - anglų kalbą - įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių: mokėti dirbti programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer;

4.9. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalbomis.

5. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas.

III Direktoriaus FUNKCIJOs

6. Direktoriaus funkcijos yra šios:

6.1. planuoti ir organizuoti Įstaigos darbą, vadovauti Įstaigos komercinei-ūkinei veiklai;

6.2. planuoti ir organizuoti tarptautinių investicijų pritraukimą į Kauną, verslo skatinimą ir paramą verslui, miesto investicinio patrauklumo didinimą;

6.3. organizuoti tarptautinio Kauno įvaizdžio formavimo ir rinkodaros komunikacijos su tikslinėmis grupėmis veiklą (verslo įmonės, turizmo agentūros, atvykstantys turistai, atvykstantys užsieniečiai specialistai, grįžtantys emigrantai);

6.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šaukti visuotinius dalininkų susirinkimus, rengti susirinkimų darbotvarkes ir klausimus susirinkimui, rengti susirinkimų sprendimų projektus, vykdyti visuotinių dalininkų susirinkimų sprendimus ir pavedimus, prisiimti kitų prievolių, neprieštaraujančių įstatymams ir kitiems teisės aktams;

6.5 atstovauti Įstaigai ir veikti Įstaigos vardu įstaigose, institucijoje, organizacijose, teismuose ir esant santykiams su kitais subjektais, Įstaigos vardu sudaryti sandorius;

6.6. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais, nustatyti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, spręsti kitus su darbo santykiais susijusius klausimus;

6.7. tvirtinti Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus ir kitus vidaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, įskaitant vidaus dokumentų formas, materialinių vertybių nurašymo aktus ir kt.;

6.8. leisti įsakymus, kitus dokumentus, reglamentuojančius Įstaigos darbą, kontroliuoti jų vykdymą;

6.9. Įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis atlikti direktoriaus kompetencijai priskirtus veiksmus;

6.10. užtikrinti privalomų ataskaitų pateikimą laiku valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

6.11. pateikti visuomenei informaciją apie Įstaigos veiklą;

6.12. teikti pagrįstus siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl įstaigos teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, įkainių dydžių, vykdyti Įstaigos teikiamų paslaugų kokybės kontrolę;

6.13. teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitas ir veiklos planus;

6.14. užtikrinti efektyvų Įstaigos turto panaudojimą ir apsaugą;

6.15. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Įstaigos atliekamomis funkcijomis, tinkamą vykdymą.

7. Direktorius gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

IV ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

8. Direktorius atsako už:

8.1. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

8.2. Įstaigos veiklos plano parengimą ir pateikimą visuotiniam dalininkų susirinkimui;

8.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą visuotiniam dalininkų susirinkimui;

8.4. Įstaigos dokumentų tinkamą naudojimą, tvarkymą ir saugojimą;

8.5. Įstaigos įsigyto ir perduoto pagal panaudos sutartį turto tvarkingą naudojimą ir valdymą įstaigos tikslams pasiekti,

8.6. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įstaigos veiklai, informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, dalininkams ir Savivaldybės administracijos direktoriui, viešos informacijos paskelbimą;

8.7. Įstaigos dalininkų registravimą;

8.8. Įstaigos vykdomų programų tinkamą vykdymą ir joms vykdyti skirtų asignavimų naudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą;

8.9. įgaliojimų Įstaigos filialams veikti Įstaigos vardu išdavimą;

8.10. Įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

8.11. Įstaigoje atliekamus viešuosius pirkimus;

8.12. kitų veiksmų, direktoriui numatytų teisės aktuose ir pavestų visuotinio dalininkų susirinkimo, tinkamą vykdymą;

8.13. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą, Įstaigos įstatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą.

9. Direktorius gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn:

9.1. už netinkamą direktoriaus funkcijų, pareigų ir atskaitomybės vykdymą;

9.2. už elgesį, nesuderinamą su visuomenės moralės normomis;

9.3. už viešųjų ir privačių interesų pažeidimą;

9.4. už piktnaudžiavimą tarnyba.

10. Direktorius traukiamas materialinėn atsakomybėn už Įstaigai padarytą ar dėl netinkamo pareigų atlikimo atsiradusią materialinę žalą.

11. Direktorius atskaitingas Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui.

* Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Laisvės al. 96, 837207492, gintare.jokubynaite@kaunas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kauno miesto savivaldybės administracija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kauno miesto savivaldybės administracija
  Rekvizitai apie Kauno miesto savivaldybės administracija
  Skundailt.com apie Kauno miesto savivaldybės administracija
  Verslo žinios apie Kauno miesto savivaldybės administracija
  118 apie Kauno miesto savivaldybės administracija
  KurRasti apie Kauno miesto savivaldybės administracija