Tauragės regioninio padalinio vadovasPATVIRTINTA
Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos
direktoriaus Mariaus Pulkauninko
2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ĮS-144


Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

REGIONINIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau - Darbdavys) Regioninio padalinio vadovo (toliau - Darbuotojas) kompetenciją ir kvalifikacinius reikalavimus, darbo funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę, ir yra privaloma tiek Darbuotojui, tiek Darbdaviui.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus įmonės direktoriui arba jį pavaduojančiam asmeniui (toliau - Tiesioginis vadovas).
3. Darbuotojas vykdo Darbdavio įsakymus (sprendimus) ir Tiesioginio vadovo nurodymus, pavedimus ir užduotis.
4. Atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais atvejais, kai Darbuotojas dėl pateisinamos priežasties negali dirbti, Darbuotoją pavaduoja Tiesioginio vadovo paskirtas kitas darbuotojas. Tiesioginio vadovo paskyrimu Darbuotojas pavaduoja kitus darbuotojus jų atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais nebuvimo atvejais.
5. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Darbdavio Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (toliau - Vidaus tvarkos taisyklės), kitais Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais, darbo sutartimi ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Darbuotojas į darbą priimamas ir iš darbo atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
7. Darbuotojas privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą, leidžiantį atlikti šiame pareigybės aprašyme nurodytas darbo funkcijas.
8. Į šias pareigas gali būti priimtas ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, atitinkantis šiame pareigybės aprašyme nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

9. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
9.1. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
9.2. mokėti našiai, kruopščiai, dėmesingai ir atsakingai dirbti;
9.3. gebėti greitai orientuotis nestandartinėse situacijose;
9.4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo veiklą;
9.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
9.6. turėti gerus savarankiško darbo ir darbo komandoje įgūdžius;
9.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su šios pareigybės funkcijų įgyvendinimu.
10. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
10.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties išsilavinimą;
10.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
10.3. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, gebėti dirbti su Microsoft Office;
10.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III. Darbuotojo darbo funkcijos

11. Darbuotojas atlieka visas žemiau išvardintas darbo funkcijas:
11.1. organizuoja Darbdavio valdomų ir padalinio administruojamų valstybinių miškų valdymą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą, vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miško ūkio principais;
11.2. organizuoja Darbdaviui priskirtuose valstybiniuose miškuose kompleksinę miškų ūkio veiklą, apimančią šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais vadovaujantis miškotvarkos projektu bei kitą Darbdavio įstatuose numatytą veiklą, nustatytų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą;
11.3. organizuoja Darbdavio patikėjimo teise valdomo valstybės turto apsaugą ir efektyvų naudojimą;
11.4. organizuoja bendros valstybinės priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemos priemonių įgyvendinimą;
11.5. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;
11.6. organizuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą;
11.7. pagal suteiktus įgaliojimus teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų padalinio darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
11.8. pagal suteiktus įgaliojimus leidžia įsakymus;
11.9. užtikrina FSC standarto reikalavimų laikymąsi ir efektyvios vidaus kontrolės tinkamą funkcionavimą padalinyje;
11.10. organizuoja miško sodmenų išauginimą regioninio padalinio miško medelyne (-uose) ir regioniniam padaliniui priskirtų profesionalios medžioklės plotų tvarkymą ir naudojimą;
11.11. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministerijos bei Darbdavio įsakymų ir nurodymų savalaikį vykdymą;
11.12. nustatyta tvarka parengia ir pateikia Darbdavio centrinei administracijai ataskaitas ir informaciją apie regioninio padalinio veiklą;
11.13. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Darbdaviui valstybės institucijose, įstaigose, organizacijose;
11.14. rengia ir teikia ataskaitas ir/ar kitą informaciją, vadovaujantis tvarka, nustatyta Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais;
11.15. teikia atsakingiems asmenims su Darbuotojui pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaita susijusią informaciją;
11.16. organizuoja ir vykdo savo bei pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir, esant poreikiui, paslaugų pirkimą;
11.17. vykdo kitas susijusias Darbdavio ar Tiesioginio vadovo nurodytas darbo funkcijas.

IV. Darbuotojo pareigos

12. Darbuotojas privalo:
12.1. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitų saugos instrukcijų, Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Darbdavio vietinių norminių teisės aktų bei šio pareigybės aprašymo reikalavimus ir jų laikytis;
12.2. vykdyti Darbdavio, Tiesioginio vadovo ir kitų asmenų, turinčių teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, nurodymus;
12.3. laikytis darbo grafiko bei Vidaus tvarkos taisyklėse ir/ar darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
12.4. darbo metu neužsiimti pašaline veikla, visą savo darbo laiką skirti darbo funkcijų vykdymui;
12.5. tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones;
12.6. Darbdaviui priklausančias darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus, jas tausoti ir naudoti išskirtinai darbo reikmėms, išskyrus atvejus, kai su Darbdaviu raštu buvo susitarta dėl darbo priemonių naudojimo kitais tikslais sąlygų ir tvarkos;
12.7. savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;
12.8. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie situacijas, kurios gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pats pašalinti negali arba neprivalo, taip pat kitas su Darbdavio veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą;
12.9. nedelsiant pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, taip pat apie nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo;
12.10. darbe nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat nesirodyti darbo vietoje darbo metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
12.11. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį, pastebėjus neblaivų ar apsvaigusį nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotoją;
12.12. reguliariai tikrintis sveikatą ir pateikti Darbdaviui medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;
12.13. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimui ir/ar darbo užmokesčio apskaičiavimui, ir/ar darbo laiko apskaitos;
12.14. vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių ar galinčių pakenkti Darbdavio vardui bei prieštaraujančių jo veiklos tikslams;
12.15. Darbdavio nurodymu dalyvauti susirinkimuose, mokymuose, kursuose, seminaruose ir pan.;
12.16. siekti darnaus darbo santykių vystymosi, veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, nepažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų.

V. Darbuotojo teisės

13. Darbuotojas turi šias teises:
13.1. prašyti Tiesioginio vadovo detaliau paaiškinti Darbuotojo darbo uždavinius;
13.2. gauti visą darbui reikalingą informaciją, saugaus darbo instrukcijas, Darbuotojui reikalingas darbo ir asmenines apsaugos priemones;
13.3. reikalauti, kad Darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio;
13.4. gauti informaciją apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius;
13.5. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų ar aplinkinių saugai ir sveikatai;
13.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
13.7. kelti kvalifikaciją seminaruose, mokymosi kursuose ir kituose renginiuose;
13.8. teikti racionalius pasiūlymus darbo organizavimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais.

VI. Darbuotojo atsakomybė

14. Darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, atsako už:
14.1. padalinio veiklos organizavimą;
14.2. metinių miško kirtimo normų vykdymą;
14.3. privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų vykdymą;
14.4. bendros valstybinės priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemos priemonių įgyvendinimą;
14.5. operatyvų pranešimą administracijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės padalinio veiklai;
14.6. apskaitos dokumentų ir kitos informacijos apie padalinį išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka;
14.7. apskaitos vykdymą pagal teisės aktų reikalavimus;
14.8. padaliniui nustatytų ekonominių ir kitų rodiklių vykdymą;
15. Darbuotojas taip pat atsako už:
15.1. darbo funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
15.2. darbo ir poilsio laiko pažeidimus;
15.3. Darbuotojo pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų laikymąsi;
15.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir pažeidimus;
15.5. darbo ir asmeninių apsaugos priemonių ir kito Darbdavio turto naudojimą tinkamai ir pagal paskirtį;
15.6. Darbdaviui padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
16. Už netinkamą pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą, Vidaus tvarkos taisykles, kitus Darbdavio vietinius norminius teisės aktus, sutartis ir susitarimus, sudarytus su Darbdaviu ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką, Darbuotojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

VII. Baigiamosios nuostatos

17. Darbuotojas supažindinamas su pareigybės aprašymu ir tai patvirtina savo parašu.
18. Pasikeitus pareigybės aprašymui, Darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su pakeitimais ne vėliau kaip iki pakeitimų įsigaliojimo dienos
Įmonė: VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Kaunas, Pramonės pr. 11A, 852364448, irma.ogunauskaite@vivmu.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
  Rekvizitai apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
  Skundailt.com apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
  Verslo žinios apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
  118 apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
  KurRasti apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"