Mokymų skyriaus vyriausiasis specialistasMOKYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokymų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti prokurorų ir prokuratūros personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą, koordinavimą ir vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį mokymų (kvalifikacijos kėlimo) organizavimo srityje;
6.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymą, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, supaprastintus viešuosius pirkimus, mokymų organizavimą;
6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius struktūrinės ir regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, paramos fondų ir programų administravimą bei finansavimą;
6.6. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti duomenis ir informaciją, rengti išvadas, teisės aktų projektus ir metodines rekomendacijas;
6.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
6.8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
6.9. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja ir apibendrina prokurorų ir prokuratūros personalo mokymo poreikius ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl prioritetinių mokymo sričių nustatymo;
7.2. rengia arba dalyvauja rengiant prokurorų ir prokuratūros personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planų, programų projektus;
7.3. organizuoja, koordinuoja ir vykdo prokurorų ir prokuratūros personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų, planų įgyvendinimą;
7.4. vykdo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo kokybės priežiūrą ir teikia pasiūlymus dėl mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo tobulinimo;
7.5. teikia išvadas dėl tikslingumo dalyvauti mokymo, tarptautiniuose mokymo, kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir galimo kandidato;
7.6. rengia ir vykdo bendrus su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir tarptautinius mokymo ir kvalifikacijos kėlimo projektus;
7.7. inicijuoja poreikį įsigyti reikalingas mokymų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, prekes ar darbus ir teikia jų technines specifikacijas (paslaugų, prekių ar darbų apibūdinimą, savybes) Generalinės prokuratūros padaliniui, atsakingam už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
7.8. pagal veiklos sritį vykdo supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.9. rengia įsakymų, vidaus teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų dėl prokurorų ir prokuratūros personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo projektus;
7.10. kaupia ir analizuoja iš mokymų ir (ar) kvalifikacijos kėlimo užsienio institucijose grįžusių prokurorų ir prokuratūros personalo ataskaitas, rengia šių ataskaitų apibendrinimus;
7.11. rengia ar dalyvauja rengiant mokymų ir kvalifikacijos kėlimo paraiškų, programų projektus, finansuojamus ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, ir juos įgyvendina;
7.12. teikia konsultacijas prokurorams ir prokuratūros personalui su mokymais ir kvalifikacijos kėlimu susijusiais klausimais;
7.13. pagal kompetenciją rengia tikslines ir metines veiklos ataskaitas;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti prokuratūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Įmonė: Generalinė prokuratūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės 5A, (85)2662357, Ilona.Leimane@prokuraturos.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Generalinė prokuratūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Generalinė prokuratūra
Rekvizitai apie Generalinė prokuratūra
Skundailt.com apie Generalinė prokuratūra
Verslo žinios apie Generalinė prokuratūra
118 apie Generalinė prokuratūra
KurRasti apie Generalinė prokuratūra