Kauno m. vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (gynėjas) (pareiginės algos koeficientas 7,1)KAUNO MIESTO VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei vaiko teisių apsaugos funkcijai vykdyti, vaikų teisėms ir teisėtiems interesams ginti savivaldybės teritorijoje.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - vaiko teisių apsaugos - veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo arba pedagogikos (edukologijos), arba teisės, arba psichologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos ir (ar) švietimo, ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) teisės ar projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityse arba turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, teisinio ar psichologijos srities darbo patirties;
6.3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas;
6.4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
6.6. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
6.7. žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrina vaiko teisių gynimą ir apsaugą bei vaiko interesus savivaldybėje;
7.2. atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, išklauso vaiką, gebantį reikšti savo pažiūras tiesiogiai, o jeigu to padaryti neįmanoma, - per atstovą ir priima sprendimą, atsižvelgiant į vaiko norus, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams;
7.3. nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba);
7.4. gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą imasi būtinų priemonių, siekiant užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus bei vaiko saugumą:
7.4.1. vertina vaiko situaciją, nustato grėsmės vaikui lygį;
7.4.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paima vaiką iš jo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, ar kitos jo buvimo vietos ir laikinai apgyvendina jį pas fizinį asmenį, budintį globotoją, šeimynoje arba socialinės globos įstaigoje, iki bus išspręsti vaiko grąžinimo tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba vaiko globos (rūpybos) nustatymo klausimai;
7.4.3. inicijuoja atvejo vadybininko paskyrimą;
7.4.4. inicijuoja mobiliosios komandos veiklą intensyviam darbui su vaiku ir šeima;
7.4.5. gavus teismo leidimą paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, teikia savivaldybės administracijai nurodymą dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) parinkimo ir skyrimo;
7.4.6. dalyvauja atvejo vadybos procese sudarant pagalbos planą bei pagal kompetenciją koordinuoja jo įgyvendinimą, atvejo vadybininkui kreipusis, teikia metodinę pagalbą.
7.5. veikia kaip vaiko atstovas pagal įstatymą, kol šiam vaikui paskiriamas (laikinas arba nuolatinis) globėjas (rūpintojas);
7.6. kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų atlikimo;
7.7. grąžina vaiką į šeimą;
7.8. bendradarbiaudamas su globos centru ir atvejo vadybininku, vykdo vaiko globos (rūpybos) priežiūrą šeimose, šeimynose, globos centruose ir socialinės globos įstaigose;
7.9. vykdo globos centro veiklos kokybės priežiūrą;
7.10. rengia vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančią pažymą;
7.11. pagal kompetenciją teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės bei kitais įstatymų nustatytais atvejais;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja baudžiamajame procese:
7.12.1. dalyvauja taikant procesines prievartos priemones, kai procesinių prievartos priemonių taikymo vietoje yra nepilnamečių;
7.12.2. dalyvauja jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo, nukentėjusiojo ar įtariamojo apklausoje ikiteisminio tyrimo metu;
7.12.3. dalyvauja jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo, nukentėjusiojo ar kaltinamojo apklausoje, nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme;
7.12.4. ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro prašymu teikia informaciją apie nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas;
7.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
7.14. sudaro šalių tarpusavio susitarimu (išskyrus tuos, kuriuos pagal įstatymus gali spręsti tik teismas) tėvų, artimųjų giminaičių bendravimo su vaikais, vaikaičiais tvarką;
7.15. duoda sutikimą rūpinamam nepilnamečiui, sulaukusiam 16 metų, gyventi skyrium nuo rūpintojo;
7.16. organizuoja vaiko, kurio tėvai yra nežinomi, arba vaiko, kurio tėvai to padaryti negali, gimimo registravimą, suteikia vaikui vardą ir pavardę;
7.17. pagal kompetenciją teikia tėvui ar motinai informaciją apie globojamą (rūpinamą) vaiką, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės bei kitais įstatymų nustatytais atvejais;
7.18. rengia teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens dokumentą;
7.19. dalyvauja vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;
7.20. atlieka fizinio asmens pradinį įvertinimą apie jo tinkamumą (netinkamumą) tapti globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu (įmote), priimti vaikų globos institucijoje arba šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis;
7.21. tvarko galimų įvaikinti vaikų ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas;
7.22. registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;
7.23. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
7.24. rengia ataskaitas apie vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą jam priskirtoje teritorijoje;
7.25. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
7.26. dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus;
7.27. konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, švietimo, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis vaiko teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
7.28. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, susijusius su vaiko teisių apsauga, gynimu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.29. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo, vyresniojo patarėjo ir patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, 861109267, inga.liekiene@vaikoteises.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba