Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (Jonavos r.) (pareiginės algos koeficientas 7,1)
KAUNO APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojas šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas atlieka Jonavos rajono savivaldybės (toliau - savivaldybė) teritorijoje.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei vaiko teisių apsaugos funkcijai vykdyti, vaikų teisėms ir teisėtiems interesams ginti savivaldybės teritorijoje, ginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus, vykdyti teisės aktų ir kitų rengiamų dokumentų atitikimo teisės aktams kontrolę, rengti procesinius dokumentus ir (ar) išvadas teismams bei atlikti kitus procesinius veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje - teisės- veiklos srityje ir (ar) specialiojoje - vaiko teisių apsaugos - veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą arba jam prilygintą;
6.2. turėti teisinio darbo patirties;
6.3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas;
6.4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų ir teisės aktų rengimą;
6.7. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina vaiko teisių gynimą ir apsaugą bei vaiko interesus savivaldybės teritorijoje;
7.2. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytais atvejais ir tvarka gina vaiko teises ir teisėtus interesus teisme;
7.3. atstovauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnyba) bendrosios kompetencijos, specializuotuose teismuose kaip ieškovas, atsakovas, tretysis asmuo, suinteresuotas asmuo, pareiškėjas bei institucijos, teikiančios byloje išvadą atstovas ginant vaikų teises ir geriausius interesus teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;
7.4. kreipiasi į teismą su ieškiniu (priešieškiniu, pareiškimu, prašymu) Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytais atvejais ir tvarka ginant vaiko teises ir teisėtus interesus teisme;
7.5. dalyvauja teismo posėdžiuose bendrosios kompetencijos, specializuotuose teismuose kaip ieškovas, atsakovas, tretysis asmuo, suinteresuotas asmuo, pareiškėjas bei institucijos, teikiančios byloje išvadą atstovas ginant vaikų teises ir geriausius interesus teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) tvarka;
7.6. teikia bendrosios kompetencijos ir specializuotiems teismams procesinius dokumentus ir (ar) žodines bei rašytines išvadas teisės aktuose nustatytais atvejais ar teismo sprendimu;
7.7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytais atvejais dalyvauja nepilnamečio liudytojo, jaunesnio kaip šešiolikos metų, o teismo nuožiūra - jaunesnio kaip aštuoniolikos metų, apklausoje;
7.8. dalyvauja vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja baudžiamajame procese;
7.10. kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, susijusias su veikla teismuose civilinėse, baudžiamosiose bylose ir registruoja bei kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, išklauso vaiką, gebantį reikšti savo pažiūras tiesiogiai, o jeigu to padaryti neįmanoma, - per atstovą ir priima sprendimą, atsižvelgiant į vaiko norus, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams;
7.12. nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba);
7.13. gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą imasi būtinų priemonių, siekiant užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus bei vaiko saugumą ir atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;
7.14. veikia kaip vaiko atstovas pagal įstatymą, kol šiam vaikui paskiriamas (laikinas arba nuolatinis) globėjas (rūpintojas);
7.15. kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų atlikimo;
7.16. grąžina vaiką į šeimą;
7.17. bendradarbiaudamas su globos centru ir atvejo vadybininku, vykdo vaiko globos (rūpybos) priežiūrą šeimose, šeimynose, globos centruose ir socialinės globos įstaigose;
7.19. rengia vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančią pažymą;
7.20. pagal kompetenciją teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės bei kitais įstatymų nustatytais atvejais;
7.21. teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
7.22. sudaro šalių tarpusavio susitarimu (išskyrus tuos, kuriuos pagal įstatymus gali spręsti tik teismas) tėvų, artimųjų giminaičių bendravimo su vaikais, vaikaičiais tvarką;
7.23. pagal kompetenciją teikia tėvui ar motinai informaciją apie globojamą (rūpinamą) vaiką, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės bei kitais įstatymų nustatytais atvejais;
7.24. atlieka fizinio asmens pradinį įvertinimą apie jo tinkamumą (netinkamumą) tapti globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu (įmote), priimti vaikų globos institucijoje arba šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis;
7.25. rengia ataskaitas apie vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą jam priskirtoje teritorijoje;
7.26. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
7.27. dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus;
7.28. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
7.29 konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, švietimo, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis vaiko teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
7.30. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, susijusius su vaiko teisių apsauga, gynimu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.31. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo, vyresniojo patarėjo ir patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Jonavos r.
Kreiptis: Vilnius, A. Vivulskio g. 13, 861109267, inga.liekiene@vaikoteises.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba