Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (Kretingos r.) (pareiginės algos koeficientas 7,1)KLAIPĖDOS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Jo darbo vieta yra Kretingos rajono savivaldybės (toliau - savivaldybė) teritorijoje.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus, vykdyti teisės aktų ir kitų rengiamų dokumentų atitikimo teisės aktams kontrolę, rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus, išvadas teismams bei atlikti kitus procesinius veiksmus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje - teisės- veiklos srityje ir specialiojoje - vaiko teisių apsaugos - veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą arba jam prilygintą;
6.2. turėti teisinio darbo patirties;
6.3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas;
6.4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
6.6. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų ir teisės aktų rengimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas
7.1. Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka gina vaiko teises ir teisėtus interesus teisme;
7.2. kreipiasi į teismą su ieškiniu (pareiškimu) dėl:
7.2.1. dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų, laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo;
7.2.2. dėl leidimo paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą;
7.2.3. nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
7.2.4. vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesams išieškojimo;
7.2.5. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
7.2.6. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;
7.2.7. nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu apribojimo arba atėmimo;
7.2.8. teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
7.2.9. vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
7.2.10. išlaikymo vaikui priteisimo, taip pat priteisto vaikui išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo;
7.2.11. dėl ad hoc globėjo, kuris atstovautų vaikui sprendžiant konkretų ginčą, kilus vaiko ir jo tėvų (globėjo, rūpintojo) interesų konfliktui arba vaiko tėvų tarpusavio interesų konfliktui (Civilinio kodekso 3.163 straipsnio 3 dalis), skyrimo;
7.2.12. vaiko kilmės iš motinos (motinystės) ar tėvystės nustatymo;
7.2.13. vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, taip pat dėl vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų;
7.2.14. vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos), vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;
7.3. dalyvauja teismo posėdžiuose ir (ar) teikia teismui išvadas bylose dėl:
7.3.1. ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės bei teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;
7.3.2. ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;
7.3.3. nacionalinio įvaikinimo;
7.3.4. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
7.3.5. ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;
7.3.6. tėvystės (motinystės) nuginčijimo, tėvystės nustatymo;
7.3.7. vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo;
7.3.8. nuolatinės globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
7.3.9. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais ar teismo sprendimu;
7.4. Civilinio proceso kodekse nustatytais atvejais dalyvauja nepilnamečio liudytojo, jaunesnio kaip šešiolikos metų, o teismo nuožiūra - jaunesnio kaip aštuoniolikos metų, apklausoje;
7.5. atstovauja nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo / kaltinamojo/ nuteistojo interesams (vaiko atstovas pagal įstatymą), kai nepilnamečio atstovo pagal įstatymą dalyvavimas baudžiamajame procese pripažintas prieštaraujančiu nepilnamečio asmens interesams;
7.6. teikia teismams rašytines išvadas ir kitus procesinius dokumentus;
7.7. kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, susijusias su veikla teismuose civilinėse bylose;
7.8. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
7.9. dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus;
7.10. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
7.11. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Kretingos r.
Kreiptis: Vilnius, A. Vivulskio g. 13, (85)2310928, info@vaikoteises.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba