Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotojas (PA koeficientas 7,4)PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo
Nr. A1-797
3 punktu
(Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo
Nr. A1-1635
7 punkto redakcija)CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Palangos miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybės) administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga pavaduoti Skyriaus vedėją jo nesant, atlikti vidaus auditą Savivaldybės administracijoje, jai ir Savivaldybės tarybai pavaldžiuose ir (arba) jų valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, teikti išvadas ir rekomendacijas vidaus kontrolės ir rizikų valdymo klausimais, padėti įgyvendinti Savivaldybės administracijos bei jai ir Savivaldybės tarybai pavaldžių ir (arba) jų valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - vidaus auditas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti 3 metų darbo patirtį;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis;
6.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos konstituciją, Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį, Civilinio proceso, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Vidaus kontrolės ir vidaus audito, Korupcijos prevencijos, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešojo administravimo, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Biudžetinių įstaigų, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų pajamų mokesčio, Gyventojų turto deklaravimo, Konkurencijos, Švietimo, Viešųjų pirkimų įstatymus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisykles, Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenis, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės institucijų kompetenciją ir biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą, vidaus auditą ir vidaus kontrolę, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, kontroliuoti, kad laiku ir gerai būtų vykdomi pavedimai, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas nesant Skyriaus vedėjo, vykdo kitus pavedimus Skyriaus veiklos klausimais siekdamas, kad būtų užtikrintas savalaikis Skyriui pavestų funkcijų vykdymas, įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai;
7.2. siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas:
7.2.1. atlieka vidaus auditą Savivaldybės administracijoje, jai ir Savivaldybės tarybai pavaldžiuose ir (arba) jų valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse (planavimas, procedūrų atlikimas, rezultatų pateikimas, pažangos stebėjimas);
7.2.2. planuodamas vidaus auditą atlieka išankstinį rizikos vertinimą, rengia vidaus audito planą ir programą;
7.2.3. pagal Skyriaus vedėjo patvirtintą vidaus audito programą atlieka vidaus audito procedūras, įvertina Savivaldybės administracijos, jai ir Savivaldybės tarybai pavaldžių ir (arba) jų valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų valdymo, jų rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesų tinkamumą ir veiksmingumą ir rezultatus įformina darbo dokumentais;
7.2.4. atlikdamas vidaus audito procedūras tikrina ir vertina audituojamo subjekto sukurtas vidaus kontrolės procedūras ir priemones, taikomas joms kontroliuoti; audituojamo subjekto strateginių arba kitų veiklos planų, programų, teisės aktų reikalavimų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai laikymąsi; ar valstybės ir savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama ekonomiškai, efektyviai ir racionaliai; procedūras, taikomas audituojamo subjekto valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apsaugai, prireikus atlieka turto patikrinimo procedūras; bendrosios informacinių sistemų kontrolės priemones ir taikomosios informacinių sistemų kontrolės priemones; lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą; tikrina, ar informacija apie audituojamo subjekto finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima ir išsami, vertina būdus, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija;
7.2.5. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, jai ir Savivaldybės tarybai pavaldžių ir (arba) jų valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
7.2.6. pavedus vedėjui atlieka vidaus audito pažangos stebėjimo procedūras, rezultatus įformina dokumentais (pažyma ar ataskaita);
7.2.7. vidaus audito metu analizuoja Savivaldybės veiklos trūkumus, dėl kurių Savivaldybės administracijos (įstaigų) atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui (įstaigoms) imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
7.2.8. vidaus audito metu atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą, administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą;
7.2.9. atlieka konsultavimo veiklos užduotis viešojo juridinio asmens valdymo, jo rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesų gerinimo klausimais, rengia ir teikia vedėjui atitinkamas ataskaitas;
7.2.10. stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų darbe;
7.3. siekdamas užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą, tvarko Skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitą, formuoja vidaus audito ir kitų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda į archyvą, Skyriaus vedėjo atostogų, ligos metu atlieka ir Skyriaus vedėjo funkcijas;
7.4. padeda rengti Skyriaus strateginius ir metinius veiklos planus, pagal kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Įmonė: Palangos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Palanga
Kreiptis: Vytauto g. 112, (8460)48731,49338, auditas@palanga.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Palangos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Palangos miesto savivaldybės administracija
118 apie Palangos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Palangos miesto savivaldybės administracija