Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko

2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. Į2-123

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (pareiginės algos koeficientas - 7,2). Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities funkcijas - politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, taip pat išmanyti Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksą ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti kvalifikuotas išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;

6.4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

6.5. rengti įstaigos vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus;

6.6. žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu;

6.7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, Microsoft Excel mokėti pažengusio vartotojo lygmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę ir teikia išvadas Vyriausiajai rinkimų komisijai;

7.2. dalyvauja organizuojant politinės kampanijos stebėseną ir ją vykdo, priima ir registruoja politinės reklamos stebėsenos dokumentus;

7.3. analizuoja, vertina ir apibendrina politinės reklamos stebėsenos, politinių kampanijų finansavimo duomenis, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai išvadas;

7.4. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgaliojimu atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl rinkimų agitacijos ir politinės reklamos skleidimo pažeidimų;

7.5. nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines;

7.6. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą politinės reklamos stebėtojams;

7.7. rengia politinės kampanijos dalyvių dokumentus perdavimui auditoriams, priima auditorių grąžinamus dokumentus;

7.8. teikia pasiūlymus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemės tobulinimo;

7.9. rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus politinių partijų, politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės srityje;

7.10. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir paklausimus ir rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos atsakymus;

7.11. dalyvauja Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarytose darbo grupėse;

7.12. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;

7.13. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

7.14. vykdo kitus su Vyriausiosios rinkimų komisijos, skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus;

7.15. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

7.16. įgyvendina Vyriausiosios rinkimų komisijos priemones bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, palaikant ryšius su kitų valstybių institucijomis, organizuojančiomis rinkimus ar kontroliuojančios politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Įmonė: Vyriausioji rinkimų komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gynėjų g. 8, 852396969, rinkim@vrk.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Vyriausioji rinkimų komisija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vyriausioji rinkimų komisija
Rekvizitai apie Vyriausioji rinkimų komisija
Skundailt.com apie Vyriausioji rinkimų komisija
Verslo žinios apie Vyriausioji rinkimų komisija
118 apie Vyriausioji rinkimų komisija
KurRasti apie Vyriausioji rinkimų komisija