Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (PA koeficientas - 7,1)PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. kovo 14 d.

įsakymu Nr. B1-205

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. B1-1031

redakcija)

VILNIAUS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Vilniaus VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas - inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti gyvūnų sveikatos ir gerovės, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų apskaitos ir ženklinimo, veterinarinių preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų ir jų priedų gamybos, prekybos ir naudojimo, gyvūnų prekybos, importo, eksporto ir tranzito, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų privalomųjų reikalavimų laikymosi valstybinę veterinarinę kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -veterinarijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respulikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:

7.1. kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatos būklę, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimą ir laikomų ūkinių gyvūnų apskaitą ir ženklinimą, ima mėginius, vykdo trūkumų šalinimo kontrolę, teikia rekomendacijas ir nurodymus;

7.2. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

7.3. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;

7.4. vykdo gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir neatdėliotinas priemones pagal kompetenciją;

7.5. pagal kompetenciją vykdo kartu su kitomis institucijomis, apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones;

7.6. pagal kompetenciją vykdo gyvūnams laikyti skirtų objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;

7.7. vykdo veterinarinių vaistų, biocidų, kitų veterinarinių priemonių gamybos, prekybos, saugojimo ir naudojimo kontrolę;

7.8. kontroliuoja pagal kompetenciją, pašarų ir jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą, kitų privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

7.9. kontroliuoja pagal kompetenciją muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą;

7.10. atlieka pagal kompetenciją subjektų įvertinimą dėl veterinarinės kontrolės subjekto, pašarų ūkio subjekto tvirtinimo arba registravimo ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

7.11. analizuoja pagal kompetenciją veterinarinės kontrolės duomenis;

7.12. vykdo ūkio subjektų, tvarkančių šalutinius gyvūninius produktus ir perdirbtus šalutinius gyvūninius produktus, valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.13. vykdo laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.14. atlieka bitynų įvertinimą ir registravimą, vykdo jų valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.15. kontroliuoja gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo paslaugas teikančius asmenis; teikia pagal kompetenciją praktinę ir metodinę pagalbą gyvūnų ligų kontrolės, stebėsenos, diagnozavimo, gydymo ir profilaktikos klausimais;

7.16. kontroliuoja pagal kompetenciją veterinarines paslaugas teikiančius ūkio subjektus;

7.17. Vilniaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimu tiria fizinių ir juridinių, kitų asmenų skundus dėl gyvūnų gerovės ir kitų galimų veterinarinių reikalavimų pažeidimų, informuoja suinteresuotus asmenis apie patikrinimo rezultatus;

7.18. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus veterinarinius reikalavimus, surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus, teikia Vilniaus VMVT Viršininkui atitinkamus dokumentus sprendimo priėmimui;

7.19. pagal kompetenciją išduoda veterinarinius dokumentus;

7.20. bendradarbiauja pagal kompetenciją su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, teisės aktų nustatyta tvarka;

7.21. suveda vykdomos valstybinės veterinarijos kontrolės duomenis į veterinarinės informacijos valdymo sistemą, ūkinių gyvūnų registravimo informacinę sistemą (ŪGRIS), gyvūnų ir gyvūninių produktų sertifikavimo sistemą (TRACES), gyvūnų sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės informacinę sistemą, pašarų ūkio subjektų registro informacinę sistemą (PŪSRIS), dokumentų valdymo sistemą (DVS) ir administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR);

7.22. įgyvendina pagal kompetenciją savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;

7.23. rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;

7.24. teikia pagal kompetenciją fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;

7.25. pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia ataskaitas;

7.26. pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;

7.27. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Vilniaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus VMVT Viršininkui.Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Siesikų g. 19, (85)2404361, info@vmvt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
118 apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba