Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyresnysis specialistas, pareiginės algos koeficientas -5,0PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. vasario 29 d.

įsakymu Nr. PA-55

(nauja redakcija Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-21 įsakymu Nr. A-674)

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo specialisto (toliau - vyresnysis specialistas) pareigybė reikalinga vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių eksploatavimo, remonto, rekonstrukcijos darbų organizavimo funkcijas ir rūpintis šių statinių būkle bei apsauga, tvarkyti melioracijos statinių apskaitą, vykdyti melioracijos statinių naudojimo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje - melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros - veiklos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, žemės įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, valstybės ir ES fondų paramos teikimą žemės ūkiui, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyresniojo specialisto pareigybės aprašymu;

6.3. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

6.4. išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia:

7.1.1. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų projektus pagal kompetenciją, kontroliuoja jų vykdymą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas,

7.1.2. melioracijos darbų investicinius, melioracijos statinių eksploatacijos ir remonto darbų perspektyvinius bei einamųjų metų planus;

7.2. organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas, priima atliktus projektavimo darbus;

7.3. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;

7.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ruošia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti, rengia sutartis su vykdytojais melioracijos darbams, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti;

7.5. kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais, organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą;

7.6. atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotosios žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;

7.7. saugo, tvarko ir atsako už melioracijos statinių apskaitą bei įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą;

7.8. nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, o taip pat kitus statinius, derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;

7.9. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas, konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų bendrijas statiniams eksploatuoti; kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su statiniais;

7.10. kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius, tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas;

7.11. pasinaudodamas duomenų baze (technologija MelGIS) renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais; rūpinasi statinių apsauga, sistemina informaciją apie statinių būklę Savivaldybės teritorijoje. Rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su melioracija;

7.12. vykdo melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių funkcionavimui užtikrinti;

7.13. dalyvauja išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti;

7.14. konsultuoja žemės savininkus ir nuomininkus melioracijos klausimais;

7.15. organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus;

7.16. teikia informaciją, reikalingą Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams sudaryti, įgyvendinti;

7.17. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje;

7.18. tvirtina Savivaldybėje priimtų arba jos gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą;

7.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus melioracijos darbų organizavimo, statinių statybos, rekonstravimo, remonto, naudojimo bei priežiūros klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

7.20. pagal reikalavimus tvarko archyvinius dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda juos į Savivaldybės administracijos archyvą;

7.21. dalyvauja Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;

7.22. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;

7.23. vykdydamas vyresniojo specialisto pareigas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų;

7.24. Skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdančio melioracijos statinių eksploatavimo, remonto, rekonstrukcijos darbų organizavimo funkcijas, nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka šiam specialistui priskirtas funkcijas.

VI. ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Įmonė: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Akmenė
Kreiptis: L.Petravičiaus a. 2, 42557133, info@akmene.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Akmenės rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
118 apie Akmenės rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Akmenės rajono savivaldybės administracija