Statybos skyrius Vyriausiasis specialistas - koef. 6,4PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. 1-AĮ-385

pakeista

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. 1-AĮ-672

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

ii. PASKIRTIS

4. Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Anykščių rajono savivaldybės administracijos statomų, remontuojamų bei rekonstruojamų statinių statybos techninę priežiūrą, atlikti statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą, tam, kad statinys būtų pastatytas pagal statinio projektą, remiantis statybos darbų rangos sutartimi, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų priežiūros.

iv. SPECIALŪS reikalavimai šias pareigas einančiam VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą (toliau - Atestatas) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos techninės priežiūros vadovo pareigose;

6.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą bei statinių statybos techninę priežiūrą;

6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. mokėti rengti dokumentus, išmanyti dokumentų valdymo bei rengimo reikalavimus.

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo statybos darbų techninę priežiūrą Anykščių rajono savivaldybės statybos objektuose:

7.1.1. vadovauja jam priskirtų statinių statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą;

7.1.2. nustatyta tvarka gauna statybą leidžiantį dokumentą (statiniui statyti, rekonstruoti, remontuoti (griauti) ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbus);

7.1.3. pateikia rangovams projektinę dokumentaciją, statybos darbų žurnalą ir kitus dokumentus, reikalingus sutartiniam darbui atlikti, kontroliuoja, kad laiku būtų parengtas (jei tai privaloma) statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas ar technologinė kortelė ir statinio darbo projektas;

7.1.4. kartu su rangovu organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas;

7.1.5. perduoda statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

7.1.6. rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

7.1.7. parengia sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą;

7.1.8. parengia nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiu) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.1.9. parengia (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandentiekiui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.1.10. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

7.1.11. sužinojęs, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;

7.1.12. kontroliuoja statybos (griovimo) leidžiančio dokumento, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų, tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui galiojimo terminus, informuoja Statybos skyriaus vedėją apie jų pratęsimo ar pakeitimo būtinumą ir jam pavedus tuo rūpinasi;

7.1.13. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoja S skyriaus vedėją, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;

7.1.14. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;

7.1.15. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;

7.1.16. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;

7.1.17. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus;

7.1.18. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus;

7.1.19. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

7.1.20. dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

7.1.21. praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą (o dėl statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms - ir Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniam padaliniui) apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas);

7.1.22. tikrina, kad atliktų statybos darbų ar paslaugų dokumentuose nurodyti darbų ar paslaugų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai;

7.1.23. informuoja Statybos skyriaus vedėją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal skyriaus vedėjo nurodymus;

7.1.24. kontroliuoja, kad statybos darbai ar paslaugos būtų atliekami prisilaikant sutartyse nurodytų terminų, esant nukrypimams, apie tai informuoja Statybos skyriaus vedėją;

7.1.25. pasirašo (vizuoja) pateiktus apmokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai, jei specialiąją techninę priežiūrą atlieka ne jis pats;

7.1.26. kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derina potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus;

7.1.27. užsako (jei tai nepavesta rangovui) sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius, neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija, sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą);

7.1.28. neleidžia naudoti statinį arba jo dalį iki statybos užbaigimo akto/deklaracijos surašymo, prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą;

7.1.29. prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių statybos tvarkymo darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);

7.1.30. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

7.1.31. paskirsto aukščiau išvardytas funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu;

7.1.32. atlieka specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas (kurioms yra atestuotas ir kai specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai nesudaroma atskira sutartis), pagal jam priskirtos priežiūros sritį, laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos techninę priežiūrą, reikalavimų;

7.1.33. veda priimtų jam pavestų prižiūrėti darbų kiekių apskaitą ir kontroliuoja, kad rangovams nebūtų apmokėta už daugiau darbų, negu faktiškai atlikta ir numatyta statybos techninėje dokumentacijoje ir sutartyse;

7.1.34. kontroliuoja, kaip statybos (remonto, rekonstrukcijos, priežiūros) procese dalyvaujančios įmonės laikosi sutarčių. Prireikus, Statybos skyriaus vedėjui pateikia siūlymus dėl sutartyse numatytų sankcijų taikymo už įsipareigojimų nevykdymą;

7.1.35. kartu su rangovu rengia statybos užbaigimo dokumentus, teikia statybos užbaigimo komisijai reikalingą informaciją, dalyvauja jos darbe, po statybos užbaigimo įforminimo perduoda minėtą dokumentaciją saugoti baigtos statybos naudotojui, nustatyta tvarka teikia reikalingą informaciją apie jam priskirtus prižiūrėti baigtus statyti, rekonstruoti, remontuoti statinius ar atliktas paslaugas jų naudotojams ir apskaitos darbuotojams, kitiems Anykščių rajono savivaldybės administracijos skyriams;

7.1.36. atliekant statinių paprastąjį remontą, kur nerengiamas techninis ar techninis - darbo projektas, ruošia darbų kiekių žiniaraščius darbų, prekių ir paslaugų pirkimui pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

7.1.37. tvarko Statybos skyriaus bylas ir žurnalus:

7.1.37.1. statybos užbaigimo aktų ir jų priedų;

7.1.37.2. statybos leidimų registracijos;

7.1.37.3. perduotos statybinėms organizacijoms techninės dokumentacijos;

7.1.37.4. atliktų darbų ir paslaugų aktų kopijų;

7.2. gavus iš projektavimo įmonių parengtą projektinę - sąmatinę dokumentaciją, ją patikrina, ruošia reklamacijas projektavimo įmonėms dėl pastebėtų trūkumų. Prieš perduodant projektinę dokumentaciją rangovui, ją nustatyta tvarka vizuoja;

7.3. sutikrina parengtus darbo brėžinius (darbo projektą) su techninio projekto sprendiniais, techninėmis specifikacijomis, juos nustatyta tvarka vizuoja;

7.4. vykdo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos bei kitų valstybinę priežiūrą atliekančių institucijų pareigūnų nurodymus;

7.5. vykdo ir kitus su Statybos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Anykščių rajono savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos skyriaus vedėjui.Įmonė: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: J. Biliūno g. 23, 838146541, info@anyksciai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Anykščių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
118 apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Anykščių rajono savivaldybės administracija