Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius (koeficientas - 18,5) (įstaigos vadovas)LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba) direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Priežiūros tarnybai ir jos darbui organizuoti, kad Priežiūros tarnyba tinkamai atliktų jai nustatytus uždavinius ir vykdytų jai pavestas funkcijas, taip pat užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimui ir šios politikos aptarnavimui Lietuvos Respublikos finansų ministrui pavestoje loterijų ir lošimų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos - loterijų ir lošimų - srityje bei bendroje veiklos - įstaigos vidaus administravimo -srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais loterijų ir lošimų veiklą;

6.4. būti susipažinęs su pokyčiais ir vystymosi tendencijomis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos loterijų ir lošimų veiklos srityje;

6.5. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis, reikalingus Priežiūros tarnybos veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti; gebėti informacijos ar duomenų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Priežiūros tarnybos veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;

6.7. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.8. gebėti motyvuoti Priežiūros tarnybos darbuotojus, formuojant į Priežiūros tarnybos misijos, vizijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti Priežiūros tarnybos darbuotojus į Priežiūros tarnybai svarbių sprendimų priėmimą;

6.9. gebėti tinkamai atstovauti valstybės politiką loterijų ir lošimų srityje formuojančios institucijos interesus, gebėti juos derinti su skirtingų grupių ar subjektų interesais;

6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.11. atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams nustatytus reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. vadovauti Priežiūros tarnybai, planuoti, organizuoti bei kontroliuoti Priežiūros tarnybos darbą, atsakyti už jos veiklą ir uždavinių bei funkcijų vykdymą;

7.2. atstovauti Priežiūros tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse organizacijose;

7.3. užtikrinti, kad Priežiūros tarnyboje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų;

7.4. priimti įsakymus ir kontroliuoti, kaip jie vykdomi, pasirašyti įgaliojimus, tvirtinti Priežiūros tarnybos vidaus administravimo dokumentus (darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles ir kt.) ir užtikrinti tinkamos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.5. užtikrinti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.6. prireikus kartu su kitomis valstybės institucijomis ar įstaigomis priimti bendrus įsakymus ir kitus teisės aktus;

7.7. teikti Lietuvos Respublikos finansų ministrui pasiūlymus dėl Priežiūros tarnybos administracijos struktūros ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

7.8. tvirtinti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršijant Priežiūros tarnybai nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

7.9. tvirtinti Priežiūros tarnybos administracijos padalinių nuostatus bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

7.10. įstatymų nustatyta tvarka priimti į pareigas ir atleisti iš jų Priežiūros tarnybos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatinti, skirti jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas, priedus, priemokas ir pašalpas, atlikti kitus teisės aktuose nustatytus personalo valdymo (administravimo) veiksmus;

7.11. paskirstyti pavedimus Priežiūros tarnybos administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užtikrinti, kad jie būtų laiku įvykdyti;

7.12. tvirtinti veiklos planavimo, darbo organizavimo, tam tikrų funkcijų vykdymo metodinius nurodymus ir rekomendacijas;

7.13. teisės aktų nustatyta tvarka surašyti protokolus dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo;

7.14. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas;

7.15. vykdyti kitus su einamomis pareigomis susijusius Lietuvos Respublikos finansų ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos finansų ministrui.Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 852390076, inga.dyriniene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Finansų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Finansų ministerija
Rekvizitai apie Finansų ministerija
Skundailt.com apie Finansų ministerija
Verslo žinios apie Finansų ministerija
118 apie Finansų ministerija
KurRasti apie Finansų ministerija