Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. P7-44 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. P7-47 redakcija)

finansų ir bendrųjų reikalų SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

4. Darbo vieta - Klaipėdos miestas.

II. PASKIRTIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau - Žuvininkystės tarnyba) viešuosius pirkimus, rengti Žuvininkystės tarnybos pirkimų planą ir viešųjų pirkimų dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų pirkimų - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

7.2. turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje;

7.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą ir Žuvininkystės tarnybos veiklą;

7.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7.6. mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus;

7.7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

7.8. mokėti dirbti "Microsoft Word", "Microsoft Excel", "Microsoft PowerPoint", "Microsoft Outlook" programomis, interneto naršyklėmis.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. vykdo viešuosius pirkimus, įskaitant ir tarptautinės vertės pirkimus, vykdo pirkimus, naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu;

8.2. vadovų pavedimu dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;

8.3. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, tikrina tiekėjų kvalifikacijos atitikimą viešųjų pirkimų dokumentuose nustatytiems reikalavimams, atlieka kitas pirkimų procedūras;

8.4. rengia Žuvininkystės tarnybos pirkimų planą, jo pakeitimus, skaičiuoja numatomų pirkimų vertes, tikrina, ar inicijuoti pirkimai numatyti
pirkimų plane;

8.5. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas, organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;

8.6. rengia pranešimus, informacinius ir kitus raštus tiekėjams;

8.7. organizuoja informacijos apie Žuvininkystės tarnybos viešuosius pirkimus paskelbimą Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje;

8.8. pagal kompetenciją rengia Žuvininkystės tarnybos sutarčių, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pastabas dėl kitų institucijų ir įmonių parengtų sutarčių projektų;

8.9. dalyvauja vykdant sutarčių inventorizaciją, rengia sutarčių inventorizavimo dokumentus;

8.10. Žuvininkystės tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Žuvininkystės tarnybai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

8.11. vykdydamas priskirtas funkcijas bendrauja ir bendradarbiauja su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais, tiekėjais, pagal kompetenciją konsultuoja Žuvininkystės tarnybos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

8.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus;

8.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Žuvininkystės tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Įmonė: Žuvininkystės tarnyba
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujoji uosto 8a, (846)310660, info@zuv.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Žuvininkystės tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Žuvininkystės tarnyba
Rekvizitai apie Žuvininkystės tarnyba
Skundailt.com apie Žuvininkystės tarnyba
Verslo žinios apie Žuvininkystės tarnyba
118 apie Žuvininkystės tarnyba
KurRasti apie Žuvininkystės tarnyba