Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) direktorius yra įstaigos vadovas (Pareiginės algos koeficientas - 18.50).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija -19.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. VLK direktoriaus pareigybė skirta VLK darbui efektyviai planuoti ir organizuoti bei atsakyti už jos veiklą siekiant įgyvendinti privalomąjį sveikatos draudimą, tinkamai atstovauti apdraustųjų interesams ir vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas šioje srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - privalomojo sveikatos draudimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės įstaigų veiklos strateginį planavimą ir finansavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. išmanyti tarnybinį protokolą;
6.6. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office programomis, elektroniniu paštu, internetu);
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir VLK valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei teritorinių ligonių kasų, veiklą;
6.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja VLK darbą ir atsako už VLK veiklos tikslų pasiekimą bei funkcijų atlikimą;
7.2. priima sprendimus VLK veiklos klausimais bei koordinuoja VLK darbą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) vadovybe ir ministerijos administracijos padalinių vadovais bei kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant privalomojo sveikatos draudimo vykdymo klausimus;
7.3. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus, sudarant ministerijos planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano priemones, formuojančias privalomojo sveikatos draudimo vykdymą;
7.5. inicijuoja ir organizuoja teisės aktų projektų rengimą privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
7.6. tvirtina VLK ir teritorinių ligonių kasų išlaidų sąmatas ir patvirtintas pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui (toliau - ministras);
7.7. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi; prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;
7.8. tvirtina VLK valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus bei darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų VLK valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir teritorinių ligonių kasų direktorius, juos skatina, skiria jiems nuobaudas, atlieka kitas personalo administravimo funkcijas;
7.10. vertina VLK valstybės tarnautojų ir teritorinių ligonių kasų direktorių tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. atlieka VLK valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir teritorinių ligonių kasų direktorių mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;
7.12. už VLK veiklą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito ministrui;
7.13. atstovauja VLK arba suteikia įgaliojimus VLK valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti VLK interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;
7.14. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
7.15. tvirtina VLK darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus, VLK vidaus tvarkų aprašus, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teritorinių ligonių kasų direktorių pareigybių aprašymus;
7.16. kasmet analizuoja VLK veiklą, rengia VLK metinių veiklos planų projektus, rengia VLK veiklos ataskaitas ir jas teikia ministerijai jos nustatytais terminais;
7.17. vykdo VLK metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;
7.18. užtikrina racionalų, efektyvų ir taupų VLK skiriamų lėšų, technikos ir kitų materialinių išteklių naudojimą;
7.19. užtikrina veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
7.20. užtikrina efektyvų VLK darbą ir VLK pavestų darbų pagal VLK nuostatus ir VLK metinį veiklos planą vykdymą;
7.21. koordinuoja ir kontroliuoja VLK administracijos padalinių veiklą, taip pat teritorinių ligonių kasų veiklą per šių įstaigų vadovus;
7.22. dalyvauja ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio (toliau - ministerijos kancleris) potvarkiais ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių, delegacijų darbe;
7.23. pagal kompetenciją teikia ministerijai su VLK veikla susijusią informaciją, laiku ir kokybiškai vykdo ministerijos pavedimus, atitinkančius šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;
7.24. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vykdo kitus ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir funkcijų atlikimą.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. VLK direktorius yra tiesiogiai pavaldus sveikatos apsaugos ministrui.Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Europos a. 1, 37052604705, asta.bekintiene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Sveikatos apsaugos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Sveikatos apsaugos ministerija
Rekvizitai apie Sveikatos apsaugos ministerija
Skundailt.com apie Sveikatos apsaugos ministerija
Verslo žinios apie Sveikatos apsaugos ministerija
118 apie Sveikatos apsaugos ministerija
KurRasti apie Sveikatos apsaugos ministerija