Radiacinės saugos centro direktorius (įstaigos vadovas)RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Radiacinės saugos centro (toliau - Centras) direktorius yra įstaigos vadovas (Pareiginės algos koeficientas - 18.50).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Centro direktoriaus pareigybė yra skirta vadovauti Centrui, formuoti jo veiklos strategiją ir tikslus, efektyviai planuoti ir organizuoti Centro darbą, atsakyti už Centrui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, įgyvendinant valstybės politiką gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - valstybės politikos gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos srityje įgyvendinimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugą, gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą;
6.5. išmanyti tarnybinį protokolą;
6.6. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office programomis, elektroniniu paštu, internetu);
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Centro veiklą;
6.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Centrui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro veiklos tikslai ir atliekamos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos Centro funkcijos, ir už jį atsako, priima sprendimus visais Centro veiklos klausimais;
7.2. koordinuoja Centro veiklą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Sveikatos apsaugos ministerija) vadovybe ir Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos padalinių vadovais bei kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginį veiklos planą ir metinius veiklos planus bei įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano ir metinių veiklos planų priemones visuomenės sveikatos bei gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos srityse;
7.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
7.5. inicijuoja ir organizuoja visuomenės sveikatos priežiūrą bei gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą;
7.6. vertina kitų institucijų parengtus visuomenės sveikatos priežiūrą bei gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas;
7.7. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
7.8. tvirtina Centro darbo reglamentą, Centro vidaus tvarkos taisykles, Centro padalinių nuostatus, Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
7.9. suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija, tvirtina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir sveikatos apsaugos ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;
7.10. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. kasmet analizuoja Centro veiklą, rengia Centro metinių veiklos planų projektus;
7.12. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai jos nustatytais terminais Centro veiklos ataskaitas; už savo veiklą atsiskaito sveikatos apsaugos ministrui;
7.13. pagal kompetenciją teikia Sveikatos apsaugos ministerijai su Centro veikla susijusią informaciją, užtikrina tinkamą Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, sveikatos apsaugos ministro ir kitų pavedimų vykdymą;
7.14. nagrinėja asmenų skundus ir pranešimus dėl Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų ir turi teisę panaikinti (keisti) jų sprendimus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
7.15. įgalioja Centro valstybės tarnautojus vykdyti valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas;
7.16. atstovauja Centrui arba suteikia įgaliojimus Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Centrui teisme, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;
7.17. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, asociacijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Lietuvai ar Sveikatos apsaugos ministerijai Lietuvoje ir užsienyje gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos ir kitais visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;
7.18. sudaro sandorius Centro vardu arba tai atlikti įgalioja kitą Centro valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.19. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
7.20. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
7.21. vertina gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos raidos tendencijas;
7.22. dalyvauja rengiant ir vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos bei kitose visuomenės sveikatos priežiūros srityse;
7.23. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu tam, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai; asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus sveikatos apsaugos ministrui.Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 153, 37052604705, asta.bekintiene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Sveikatos apsaugos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Sveikatos apsaugos ministerija
Rekvizitai apie Sveikatos apsaugos ministerija
Skundailt.com apie Sveikatos apsaugos ministerija
Verslo žinios apie Sveikatos apsaugos ministerija
118 apie Sveikatos apsaugos ministerija
KurRasti apie Sveikatos apsaugos ministerija