Direktorius (pareiginės algos koeficientas - 21) (įstaigos vadovas)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-743


VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktorius yra įstaigos vadovas.

II. PASKIRTIS

2. Direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Fondo valdybai, organizuoti jos darbą, siekiant užtikrinti Fondo valdybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti valstybinį socialinį draudimą ir vykdyti operatyvų Valstybinio socialinio draudimo Fondo (toliau - Fondas) lėšų tvarkymą ir apskaitą.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - Fondo valdybos vidaus administravime ir specialiojoje veiklos srityje - socialinio draudimo politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srityje (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirties;
4.3. turėti finansų valdymo ir strateginio planavimo patirties;
4.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją bei mokėti juos taikyti;
4.5. išmanyti strateginio planavimo metodiką, sugebėti organizuoti darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;
4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
4.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;
5.2. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus Fondo valdybos vidaus norminius teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.3. vadovauja Fondo valdybai, sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad Fondo valdyba vykdytų jai nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas;
5.4. organizuoja Fondo valdybos darbą, kad būtų įgyvendinami Fondo valdybos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
5.5. atsako už Fondo valdybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;
5.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis Fondo valdybos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti ir užtikrina jų vykdymą
5.7. tvirtina:
5.7.1. Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama - personalas) pareigybių sąrašą, skaičių, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
5.7.2. Fondo valdybos darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles;
5.7.3. Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Fondo administravimu metinius veiklos planus, organizacines valdymo struktūras, nuostatus, pareigybių skaičių, pareigybių aprašymus bei kitus bendrosios ir specialiosios veiklos dokumentus;
5.7.4. Fondo valdybos išlaidų, programų sąmatas, neviršydamas bendros Fondo valdybai skirtos lėšų sumos;
5.7.5. ketvirčiais paskirstytas Fondo biudžeto pajamas, išlaidas ir pinigų srautus pagal klasifikacijos straipsnius;
5.7.6. Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų (toliau kartu - Fondo administravimo įstaigos) veiklos ir Fondo apskaitos politiką;
5.8. formuoja Fondo administravimo įstaigų personalo valdymo politiką, užtikrina Fondo valdybos personalo valdymą, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Fondo valdybos personalą, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų direktorius, skatina Fondo valdybos personalą, skiria tarnybines nuobaudas, pašalpas, priedus, priemokas ir (ar) kitas išmokas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas, komandiruoja personalą, atlikti tarnybinių užduočių, organizuoja Fondo valdybos personalo mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;
5.9. disponuoja Fondo valdybai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
5.10. veikia Fondo valdybos vardu, teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Fondo valdybai valstybės ir savivaldybių institucijose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
5.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
5.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
5.13. užtikrina Fondo valdybos metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;
5.14. organizuoja asmenų prašymų ir skundų dėl Fondo valdybos priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimą, planinius ir neplaninius priimtų sprendimų patikrinimus;
5.15. užtikrina, kad Fondo valdybos veikloje būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
5.16. organizuoja Fondo valdybos dokumentų valdymą;
5.17. užtikrina garantinio ir ilgalaikio darbo išmokų fondo tinkamą administravimą;
5.18. organizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos veiklos kontrolę;
5.19. vykdo kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro pavestas užduotis ir kitus su Fondo valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Fondo valdybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.Įmonė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, 870668202, vita.dikciene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Rekvizitai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Skundailt.com apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Verslo žinios apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
118 apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
KurRasti apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija