Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,4)PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. P2E-948


KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Kultūros ir turizmo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga formuoti ir įgyvendinti savivaldybėje valstybinę ir regioninę kultūros politiką, koordinuoti Trakų mieste ir savivaldybės teritorijoje vykstančius renginius, skleisti informaciją kultūros klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - kultūros ir kultūros administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam pilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, turėti kultūrinių renginių organizavimo patirties;
6.3 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros politikos formavimą, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramos teikimą, viešuosius pirkimus;
6.4. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriaus uždavinius kultūros plėtojimo srityje, atlieka šias funkcijas:
7.1. dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese, metinių veiklos planų rengimo procese; rengia Savivaldybės strateginių kultūros plėtojimo programų projektus, įgyvendina patvirtintas programas, teikia informaciją susijusių programų koordinatoriams;
7.2. analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, rengia kultūros investicijų programas bei projektus, teikia paraiškas gauti paramą iš Europos Sąjungos ir kitų fondų, įgyvendina finansuojamus arba finansuoti numatytus projektus; rengia paraiškas, projektus kultūros darbuotojų mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir bendradarbiavimo ir kt. klausimais (vietos ir "minkštieji" projektai);
7.3. koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programų rengimą ir kontroliuoja įstaigų ir organizacijų, gaunančių lėšų iš savivaldybės biudžeto, programų vykdymą, sąmatų sudarymą, rengia Skyriaus kultūros srities metinės veiklos ataskaitą;
7.4. koordinuoja viešuosius renginius Savivaldybės teritorijoje, seniūnijų, klubų ir ugdymo įstaigų kultūros renginių organizavimą ir vykdymą;
7.5. koordinuoja valstybinių ir kalendorinių švenčių renginius, Trakų miestui svarbių datų minėjimus, dalyvauja sudarant miesto renginių planus; sudaro Skyriaus organizuojamų renginių sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka, teikia ataskaitas skyriaus vedėjui;
7.6 analizuoja ir vertina kultūros būklę rajone, koordinuoja respublikinių, regioninių ir kt. konkursų, apžiūrų eigą, analizuoja jų rezultatus;
7.7. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
7.8. bendradarbiauja su valstybinėmis ir kitomis kultūros, meno ir mokslo įstaigomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis institucijomis, su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, neformaliomis gyventojų grupėmis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia metodinę paramą rengiant kultūrinės veiklos projektus; Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja paklausimus ir raštus, rengia atsakymus;
7.9. pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;
7.10. skyriaus vedėjui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų pirkimo organizatoriaus funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie valstybės kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje; skleidžia informaciją apie alternatyvius kultūros programų finansavimo šaltinius;
7.12. teikia pasiūlymus skriaus vedėjui kultūrinės veiklos gerinimo klausimais savivaldybės teritorijoje;
7.13. rūpinasi etninės kultūros plėtra, globa ir etninio paveldo išsaugojimu; rūpinasi tautinių mažumų kultūros puoselėjimu ir išsaugojimu savivaldybės teritorijoje;
7.14. inicijuoja priemones dėl profesionalaus meno sklaidos savivaldybės teritorijoje;
7.15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
7.16. skleidžia informaciją kultūrinės veiklos klausimais, pagal kompetenciją teikia medžiagą Savivaldybės interneto svetainei nustatyta tvarka;
7.17. pagal kompetenciją formuoja dokumentų bylas, patvirtintas Savivaldybės dokumentacijos planuose;
7.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Įmonė: Trakų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Trakai
Kreiptis: Vytauto g. 33, (8528)58308, jurate.pilciciene@trakai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Trakų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Trakų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Trakų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Trakų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Trakų rajono savivaldybės administracija
118 apie Trakų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Trakų rajono savivaldybės administracija