Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktorius (įstaigos vadovas)SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktorius yra įstaigos vadovas (Pareiginės algos koeficientas - 17).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau - Centro) direktoriaus pareigybė yra skirta Centro darbui efektyviai planuoti ir organizuoti bei atsakyti už jo veiklą, siekiant kurti ir plėtoti nacionalinę ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą, koordinuoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų pasirengimą ir veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, krizių ir ektremalių situacijų valdymo sritį;
6.4. išmanyti tarnybinį protokolą;
6.5. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office programomis, elektroniniu paštu, internetu);
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Centro veiklą;
6.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Centrui, organizuoja jo darbą ir atsako už Centro veiklą, planuoja, kontroliuoja ir atsako už Centrui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą, priima sprendimus Centro veiklos klausimais, atstovauja Centrui;
7.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
7.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.4. teikia steigėjui tvirtinti Centro lėšų sąmatų projektus;
7.5. tvarko Centrui priklausantį ir priskirtą turtą, sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro ir uždaro sąskaitas banke;
7.6. metodiškai vadovauja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui ir veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais;
7.6. vykdo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėseną ir teikia rekomendacijas pasirengimui tobulinti;
7.7. organizuoja Nacionalinio Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijas ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos komisijos darbo grupėse ir komisijose;
7.10. tvarko valstybės medicinos rezervą ir užtikrina jo tikslinį panaudojimą krizių ir ekstremalių situacijų atvejais;
7.11. rengia ir dalyvauja įgyvendinant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ekstremalių situacijų valdymo bendruosius ir specialiuosius planus;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas;
7.13. atstovauja Centrui visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, Centro vardu pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
7.14. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas priėmimą ir perdavimą (visą parą) tarp Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų, valstybės valdymo ir savivaldybės institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacijai, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai (toliau - NATO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, koordinuoja ir organizuoja skubaus perspėjimo sistemas ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje;
7.14. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Sveikatos saugumo komitete, kitose Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ekspertų komisijose, komitetuose ir darbo grupėse ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;
7.15. bendradarbiauja su Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;
7.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ekstremaliųjų sveikatai situacijų srityje, teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
7.18. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas sveikatos apsaugos ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir ganančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, pareigybių aprašymus, Centro darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
7.19. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas, atlieka kitas personalo administravimo funkcijas;
7.20. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai pagal jos nustatytus terminus Centro metinę veiklos ataskaitą; sveikatos apsaugos ministro reikalavimu atsiskaito už Centro veiklą;
7.21. laiku ir kokybiškai vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu; asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birutės g. 56, 37052604705, asta.bekintiene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Sveikatos apsaugos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Sveikatos apsaugos ministerija
Rekvizitai apie Sveikatos apsaugos ministerija
Skundailt.com apie Sveikatos apsaugos ministerija
Verslo žinios apie Sveikatos apsaugos ministerija
118 apie Sveikatos apsaugos ministerija
KurRasti apie Sveikatos apsaugos ministerija