Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (6,4)PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. A1-139

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau-skyriaus) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas Pareigybės lygis - A. Pareigybės kategorija - 9.II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto pareigybė reikalinga projektų, finansuojamų nacionalinių ir tarptautinių programų lėšomis, paraiškų ir techninių užduočių rengimui, projektų vykdymui ir koordinavimui, Pagėgių savivaldybės įstaigų ir organizacijų konsultavimui projektų paraiškų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nacionalinių ir tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo, bei konsultuoja Pagėgių savivaldybės įstaigas ir organizacijas projektų paraiškų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais normatyviniais aktais, Regioninės plėtros įstatymu, Europos Sąjungos finansinės paramos dokumentais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos nuostatais, administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, skyriaus nuostatais, administracijos direktoriaus įsakymais.

6.3. Išmanyti šalies ekonominę ir verslo aplinką.

6.4. Mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, kalbos kultūros normas, dokumentų rengimo taisykles.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.2. inicijuoja ir pasitelkęs kitus specialistus rengia projektų paraiškas, jų priedus ir kitus paraiškų teikimui reikalingus dokumentus;

7.3. inicijuoja ir pasitelkęs kitus specialistus renka reikalingą informaciją investicinių projektų, galimybių studijų, techninių projektų užduočių parengimui;

7.4. dalyvauja programų, skirtų savivaldybės ekonominės raidos gerinimui, rengime;

7.5. konsultuoja Pagėgių savivaldybės įstaigas ir organizacijas projektų paraiškų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

7.6. renka ir teikia informaciją skyriaus vedėjui apie galimybes teikti paraiškas tarptautinėms ir nacionalinėms programoms;

7.7. rengia technines specifikacijas projektuose numatytiems viešiesiems pirkimams atlikti;

7.8. dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su rengiamais ar vykdomais projektais, vykdyme;

7.9. teikia projektų įgyvendinančioms institucijoms viešųjų pirkimų dokumentaciją derinimui;

7.10. teikia ataskaitas įgyvendinančioms institucijoms apie įvykdytus projektus;

7.11. surenka informaciją apie savivaldybės projektus ir inicijuoja jos skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, žiniasklaidoje;

7.12. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose, užsienyje, gavus tam atitinkamus nurodymus ir įgaliojimus;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe;

7.14. palaiko ryšius su įvairių fondų ir programų koordinatoriais, apskrities, kitų savivaldybių specialistais;

7.15. palaiko ryšius su projektų rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.;

7.16. renka dokumentus ir rengia prašymus specialiesiems architektūros, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos bei specialiesiems paveldosaugos reikalavimams gauti;

7.17. renka dokumentus ir rengia prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti;

7.18. renka dokumentus ir rengia deklaracijų apie statybos užbaigimą projektus;

7.19. renka dokumentus ir rengia prašymus statybos užbaigimo aktams ir deklaracijoms apie statybos užbaigimą išduoti;

7.20. tvirtina skyriaus dokumentų kopijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Įmonė: Pagėgių savivaldybės administracija
Miestas: Pagėgiai
Kreiptis: Vilniaus g. 9, 844157361, info@pagegiai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.01.11
Galioja iki: 2019.01.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Pagėgių savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Pagėgių savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Pagėgių savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Pagėgių savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Pagėgių savivaldybės administracija
118 apie Pagėgių savivaldybės administracija
KurRasti apie Pagėgių savivaldybės administracija