Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro apskaitininkasPATVIRTINTA

Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus

2019 m. sausio 8 d.

Įsakymu Nr. V-3

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.21

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro apskaitininkas yra darbuotojas, priskiriamas specialistų grupei, dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai pavaldus Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro vyriausiajam buhalteriui

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės paskirtis - turto ir paslaugų pirminių apskaitos dokumentų rengimas bei kontrolė. Pajamų už suteiktas paslaugas apskaičiavimas bei ataskaitų sudarymas.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Apskaitininko pareigas einantis asmuo turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimas, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų;

4.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, skaičiavimo technika;

4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą;

4.4. išmanyti buhalterinės apskaitos pagrindus;

4.5. mokėti pildyti pirminių apskaitos dokumentų formas, apskaičiuoti duomenis ir sudaryti ataskaitas;

4.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. žinoti buhalterijos dokumentų forminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinusiam su Centro nustatyta dokumentų atidavimo į archyvą tvarka;

4.8. išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Centras) nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Apskaitininkas vykdo šias funkcijas:

5.1. plačiai taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterijos apskaitos formas bei metodus;

5.2. vykdo einamąją finansų kontrolę;

5.3. priima iš sandėlininko pirminius atsargų, maisto prekių pirkimo, nurašymo bei atsargų perdavimo į padalinį dokumentus. Patikrina ar teisingai įrašyti duomenys į apskaitos programą, ar atspausdinti pajamų orderiai, ar yra reikalingi parašai. Tikrina ir palygina atsargų bei maisto produktų sandėlių likučių sumas su didžiąja knyga;

5.4. apskaito ilgalaikį turtą, paslaugas, kurą bei medikamentus. Remiantis pirminiais apskaitos dokumentais (paslaugų pirkimo sąkaitomis-faktūromis, pardavimo sąskaitomis faktūromis, banko išrašais, kelionės lapais) apskaitininkas patikrina ir įrašo apskaitos duomenis į apskaitos programą;

5.5. kiekvieną mėnesį sudaro paslaugų pirkimo sąskaitų žurnalą, atsargų nurašymo padaliniuose aktus, atsargų perdavimo iš vieno padalinio į kitą žiniaraščius, atsargų likučių padaliniuose sąrašus, ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją bei nurašymo aktus, žiniaraščius;

5.6. pagal nustatytą tvarką skaičiuoja pajamas už centro socialinių paslaugų gavėjams suteiktas paslaugas, paskaičiuoja ir sudaro nustatytos formos žiniaraščius bei ataskaitas. Remiantis mokėjimo už paslaugas žiniaraščiais, raštu informuoja grupių socialinius darbuotojus apie ugdytinių mokėtinas sumas;

5.7. pildo nemokamo maitinimo žiniaraščius;

5.8. vieną kartą ketvirtyje paruošia maisto produktų likučių inventorizacijos aktus,taip pat paruošia atsargų, paslaugų ir ilgalaikio turto bei skolų metinės inventorizacijos aktus;

5.9. vykdo atskirus vyriausiojo buhalterio tarnybinius pavedimus ir nurodymus bei teikia informaciją direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, reikalingą viešųjų pirkimų kontrolei. Esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus direktoriaus.

5.10. nesant apskaitininko (dėl atostogų, ligos ir t. t.), jo pareigas eina vyriausiasis buhalteris. Apskaitininkas vaduoja raštinės administratorių jo nebuvimo darbe metu metu.

5.11.reguliariai atsiskaito už nuveiktą darbą;

5.12. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, konfidencialios informacijos slaptumo, saugios, sveikos aplinkos, kurioje nėra vietos bet kokioms smurto, patyčių ar prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams;

IV SKYRIUS

APSKAITININKO TEISĖS

6. Turi teisę susipažinti su administracijos sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla.

7. Dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų veikloje, būti profesinių organizacijų, savišvietos, kultūrinės, dalykinės ar metodinės grupės, būrelio ar susivienijimo nariu.

8. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai , dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.

9. Gauti kasmetines ir tikslines atostogas, naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis lengvatomis.

V SKYRIUS

APSKAITININKO ATSAKOMYBĖ

10. Apskaitininkas atsako už:

10.1. ataskaitų bei dokumentų kokybišką paruošimą, savalaikį atsiskaitymą;

10.2. savo pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir Vidaus darbo tvarkos taisykles;

9.3. dalykinės, finansinės ar kitokios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant, atskleidimą pašaliniams asmenims.Įmonė: Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Algirdo g. 31, 845436744, pan.smdc@gmail.com
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.01.12
Galioja iki: 2019.01.26Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
  Rekvizitai apie Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
  Skundailt.com apie Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
  Verslo žinios apie Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
  118 apie Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
  KurRasti apie Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras