Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiPATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2018-06-25 įsakymu Nr. V-167

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.
2. Pareigybės lygis: A.
3. Pareigybės paskirtis: organizuoti gimnazijos ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus gimnazijos direktoriui, kuris priima direktoriaus pavaduotoją ugdymui į darbą ir iš jo atleidžia, skiria jam darbo užmokestį. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui pavaldūs darbuotojai patvirtinti direktoriaus įsakymu paskirstant pavaduotojų veiklos funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:
5.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;
5.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
5.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
5.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
5.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:
6.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
6.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
6.6. ugdymo turinio vadybą;
6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
6.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;
6.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos nuostatais;
7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:
8.1. organizuoti gimnazijos:
8.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;
8.1.2. bendrųjų programų vykdymą;
8.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
8.1.4. ilgalaikių planų derinimą;
8.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
8.1.6. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
8.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
8.1.8. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;
8.1.9. dalykų modulių, programų rengimą;
8.1.10. budėjimą gimnazijoje;
8.1.11. mokymosi pagalbos teikimo organizavimą;
8.1.12. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, įskaitas, brandos egzaminus, mokinių tyrimus;
8.1.13. darbo grupių sudarymą ir veiklą pagal kompetenciją;
8.1.14. socialinį darbą;
8.2. rengti gimnazijos:
8.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius;
8.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;
8.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;
8.2.4. direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos ribose;
8.2.5. informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
8.2.6. gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su gimnazijos savivaldos institucijomis;
8.3. vykdyti priežiūrą:
8.3.1. gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;
8.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;
8.3.3. gimnazijos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti gimnazijos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);
8.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;
8.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;
8.4. koordinuoti:
8.4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą;
8.4.2. Metodinės tarybos veiklą;
8.4.3. Mokinių tarybos veiklą;
8.4.4. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;
8.4.5. gimnazijos įsivertinimo veiklą;
8.4.6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
8.4.7. ugdymo karjerai veiklą;
8.4.8. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;
8.5. tvarkyti:
8.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;
8.5.2. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS);
8.5.3. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;
8.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti gimnazijos bendruomenę;
8.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius;
8.8. teikti gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;
8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus gimnazijos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;
8.10. nesant darbe gimnazijos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlikti jo funkcijas.
8.11. kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);
10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:
11.1. gimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir direktoriaus įsakymu skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą;
11.2. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą;
11.3. teikiamų statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
11.4. jo disponuojamų asmens duomenų apsaugą.
12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:
12.1. dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;
12.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus;
12.3. neatliko savo pareigų;
12.4. savo veiksmais ar neveikimu padarė žalą.
13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas iš darbo.Įmonė: Panevėžio r. Velžio gimnazija
Miestas: Panevėžio r.
Kreiptis: Velžio k. Žemdirbių g. 15, 845595324, rastine@velzio.panevezys.lm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.01.12
Galioja iki: 2019.01.26Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio r. Velžio gimnazija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio r. Velžio gimnazija
  Rekvizitai apie Panevėžio r. Velžio gimnazija
  Skundailt.com apie Panevėžio r. Velžio gimnazija
  Verslo žinios apie Panevėžio r. Velžio gimnazija
  118 apie Panevėžio r. Velžio gimnazija
  KurRasti apie Panevėžio r. Velžio gimnazija