Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 5,3 baziniais dydžiais) (pakaitinis)PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. P1-548SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims, būtiniems socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, šalpos išmokų ir kitos piniginės socialinės paramos (toliau - piniginė socialinė parama) skyrimui ir mokėjimui, parengti ir tvarkyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - piniginės socialinės paramos administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
6.3. gebėti analizuoti ir įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius piniginės socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias funkcijas:
7.1. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja pareiškėjus ir įstaigas bei organizacijas piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo klausimais;
7.2. priima, registruoja ir patikrina pareiškėjų prašymus ir priedus, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, suformuoja piniginės socialinės paramos gavėjų bylas;
7.3. surenka bei patikrina duomenis, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, iš kitų valstybės ir savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų, su kuriomis sudarytos duomenų teikimo sutartys;
7.4. tvarko ir tikrina pareiškėjų duomenis kompiuterinėje informacinėje sistemoje;
7.5. ruošia medžiagą Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymui (sprendimui) dėl piniginės socialinės paramos dydžio ir skyrimo laikotarpio;
7.6. rengia pažymas, pažymėjimus, raštų, informacinių pranešimų ir atsakymų į paklausimus projektus.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kreiptis: 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.15Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija