Dokumentų valdymo poskyrio vyresnysis specialistas



PATVIRTINTA
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko
2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 50-V-117


DOKUMENTŲ VALDYMO POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(padalinio grupės kodas - 29707, funkcijos kodas - 36427)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Panevėžio aps.
VPK) Dokumentų valdymo poskyrio (toliau - Poskyris) vyresnysis specialistas priklauso
specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B (būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis
vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų).
3. Pareigybės paskirtis - įgyvendinti dokumentų valdymą Panevėžio aps. VPK.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio
vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą,
įgytą iki 1995 metų;
5.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, dokumentų
valdymą, ir mokėti juos taikyti praktikoje;
5.3. mokėti ir gebėti kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją;
5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų (įskaitant
elektroninius) rengimo tvarką;
5.5. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti naudotis Microsoft Office arba LibreOffice
programiniais paketais, kompiuterinėmis duomenų įvesties ir apdorojimo sistemomis bei kita
dokumentų dauginimo ir skaitmeninimo įranga;
5.6. išmanyti Panevėžio aps. VPK struktūrą, jo pagrindinius uždavinius ir funkcijas.
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka tokias funkcijas:
6.1. priima, tikrina ir registruoja gautus dokumentus ir siunčia juos vykdyti pagal kompetenciją;
6.2. registruoja Panevėžio aps. VPK darbuotojų parengtus siunčiamus ir vidaus
dokumentus, nustatyta tvarka paruošia juos ir išsiunčia ar perduoda vykdytojams;
6.3. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, gautus ar parengtus popierinėje formoje, ir
įkelia juos į Policijos dokumentų valdymo sistemą;
6.4. tikrina, kad Panevėžio aps. VPK darbuotojų parengti dokumentai būtų tinkamai
įforminti, netinkamai įformintus dokumentus grąžina ištaisyti;
6.5. konsultuoja Panevėžio aps. VPK darbuotojus dokumentų rengimo ir įforminimo
klausimais;
6.6. užtikrina savo žinioje esančių dokumentų saugojimą ir naudojimą, nustatyta tvarka
formuoja bylas ir paruošia jas perduoti saugoti Panevėžio aps. VPK archyve;
6.7. pagal kompetenciją teikia siūlymus Poskyrio vedėjui dėl dokumentų valdymo procesų
tobulinimo;
6.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Panevėžio aps. VPK, kitų policijos
įstaigų darbuotojams, interesantams apie Policijos dokumentų valdymo sistemoje užregistruotus
dokumentus;
6.9. vykdo Panevėžio aps. VPK išsiųstų dokumentų ir siuntų statistinę-finansinę apskaitą;
6.10. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Poskyrio funkcijomis
susijusius, nenuolatinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos
strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, tinkamą funkcijų atlikimą.


Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, 870059603, jelena.sekaciova@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23



Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Rekvizitai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Skundailt.com apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Verslo žinios apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  118 apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  KurRasti apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas