Aptarnavimo skyrius specialistasAPTARNAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Panevėžio aps. VPK) Aptarnavimo skyriaus specialistas priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės paskirtis - pareigybė reikalinga organizuoti Panevėžio aps. VPK ir jo policijos komisariatų aprūpinimą tarnybine uniforma, jos elementais, tvarkyti, saugoti su tuo susijusius dokumentus, vykdyti materialinių vertybių priežiūrą, apskaitą, nurašymą ir atsakyti už jam patikėtas įstaigos materialines vertybes.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Panevėžio aps. VPK Aptarnavimo skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos ūkinę veiklą, materialinių vertybių apskaitą, aprūpinimą tarnybine uniforma;
5.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
5.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. ruošia materialinių vertybių pirkimo dokumentus;
6.2. pristato, paskirsto, išduoda materialines vertybes;
6.3. dalyvauja inventorizacijose;
6.4. organizuoja su materialinėmis vertybėmis susijusias paslaugas (remontas, graviravimas, pervežimas (seifų, baldų), raktų gamyba ir kt.);
6.5. prižiūri, saugo materialines vertybes;
6.6. rengia pasiūlymus dėl turto pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymą;
6.7. sudaro esamą kiekvienos patalpos turto sąrašą;
6.8. aprūpina Panevėžio aps. VPK pareigūnus uniformine apranga, laikydamasis nustatytų normų ir terminų;
6.9. tikrina Panevėžio aps. VPK uniforminės aprangos kiekį ir būklę, apie rastus trūkumus informuoja Panevėžio aps. VPK viršininką, siekdamas užtikrinti tinkamą ir saugų naudojimą;
6.10. priima laikinai saugoti uniforminę aprangą, kuri nustatyta tvarka savanoriškai atiduodama tarnybą baigusių pareigūnų;
6.11. uniforminę aprangą nurašo nustatyta tvarka, laikydamasis įstatymų ir kitų teisės normų, tvarko dokumentus, teikia reikalingą informaciją, rengia ataskaitas;
6.12. atsako už Panevėžio aps. VPK uniforminės aprangos sandėlį, jo apsaugą, siekdamas nuolat aprūpinti minėtomis priemonėmis;
6.13. kiekvienais metais sutikrina ir pateikia finansų ir investicijų valdybai pareigūnų antropometrinius matmenis, siekdamas, kad uniforminė apranga atitiktų poreikius;
6.14. asmeniškai atsako už uniforminę aprangą ir jam priskirtą darbo inventorių;
6.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriui keliami tikslai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka už pavestų funkcijų ir užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
7.2. už patikėtų materialinių vertybių duomenų tvarkymo tikrumą ir teisėtumą, kiek tai susiję su tiesiogiai jo vykdomomis funkcijomis.

Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, 870056602, marina.griniene@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Rekvizitai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Skundailt.com apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Verslo žinios apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  118 apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  KurRasti apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas