Aptarnavimo skyriaus vyresnysis specialistasAPTARNAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Panevėžio aps. VPK) Aptarnavimo skyriaus vyresnysis specialistas priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės paskirtis - pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti prekių bei paslaugų tiekimą ir darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, kontroliuoti ir tvarkyti ilgalaikio ir trumpalaikio materialus turto, biuro technikos apskaitą, siekiant užtikrinti tinkamą eksploataciją ir naudojimą pagal paskirtį Panevėžio aps. VPK.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Panevėžio aps. VPK Aptarnavimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, materialinių vertybių apskaitą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, mokėti taikyti juos praktikoje;
5.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
5.4. gebėti kaupti, sistemingai analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Darbuotojas, einantis pareigas, atlieka šias funkcijas:
6.1. vykdo materialinių vertybių poreikio rinkimą, rengia pirkimų paraiškas, atlieka smulkius pirkimus;
6.2. aprūpina darbuotojus inventoriumi ir kitomis darbo priemonėmis, siekdamas užtikrinti normalias darbo sąlygas;
6.3. kontroliuoja ir tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto, biuro technikos apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą eksploataciją ir naudojimą pagal paskirtį;
6.4. dalyvauja komisijų, atsakingų už materialinių vertybių nurašymą ir sunaikinimą veikloje, siekdamas, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės normų;
6.5. yra pirkimų organizatorius, materialiai atsakingas už jam priskirtas materialines vertybes ir darbo inventorių pagal materialinės atsakomybės sutartį;
6.6. kiekvieną pirmadienį sudaro viešųjų pirkimų ataskaitas;
6.7. dalyvauja inventorizavimo komisijoje atliekant metinę inventorizaciją,vienam materialiai atsakingam asmeniui perduodant turtą kitam ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
6.8. sudaro Panevėžio aps. VPK turto nurašymo aktus ir teikia tvirtinti;
6.9. registruoja darbuotojų prašymus;
6.10. prižiūri teritoriją ir užtikrina tvarką, organizuoja, smulkių statybos darbų remontą;
6.11. prižiūri ir kontroliuoja patalpų valymo paslaugų kokybę;
6.12. tvarko Panevėžio aps. VPK skirtų reprezentacijai lėšų panaudojimo apskaitą;
6.13. rengia kiekvieno mėnesio tarnybinio transporto panaudotų degalų nurašymo ataskaitą ir teikia reikiamiems padaliniams;
6.14. vykdo paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimą į policijos komisariato saugyklą, jų saugojimą ir apskaitą bei perdavimą, grąžinimą ir naikinimą, bendrauja su prokuratūros ir teismo pareigūnais dėl daiktinių įrodymų perdavimo;
6.15. ypatingų atvejų ir stichinių nelaimių metu rūpinasi Panevėžio aps. VPK darbuotojų, dokumentų ir materialinių vertybių evakuacija iš pastatų į saugias vietas, siekdamas užtikrinti tinkamą apsaugą ir saugojimą;
6.16. nesant Panevėžio aps. VPK Aptarnavimo skyriaus vyresniojo specialisto, atlieka jo funkcijas;
6.17. vykdo kitus tiesioginio vadovo ir Panevėžio aps. VPK viršininko su policijos įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
6.18. tvarko saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos žurnalus, atlieka gesintuvų patikrą;
6.19. materialiai atsako už jam priskirtas materialines vertybes ir darbo inventorių;
6.20. atsako teisės aktų nustatyta tvarka už pavestų funkcijų ir užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir tinkamą funkcijų atlikimą.


Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, 870056602, marina.griniene@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Rekvizitai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Skundailt.com apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Verslo žinios apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  118 apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  KurRasti apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas