Informatikos grupės vyresnysis specialistasPATVIRTINTA
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 50-V-358

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ SKYRIAUS INFORMATIKOS GRUPĖS
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Panevėžio aps. VPK) Informatikos ir ryšių skyriaus informatikos grupės vyresnysis specialistas priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės paskirtis - prižiūrėti Panevėžio apskrities VPK stacionarias ir mobilias kompiuterines darbo vietas (toliau - KDV), diegti naujas ar likviduoti nereikalingas KDV, užtikrinti Panevėžio apskrities VPK kompiuterinės technikos veikimą, organizuoti kompiuterinės įrangos taisymą, šalinti gedimus, konsultuoti ir mokyti KDV vartotojus techniniais ir programinės įrangos naudojimo klausimais, administruoti KDV vartotojus vartotojų duomenų bazėje ir Kompiuterinių darbo vietų duomenų bazėje.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Panevėžio aps. VPK Informatikos ir ryšių skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
5.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, informacinių technologijų darbą, duomenų teisinę apsaugą, Dokumentų rengimo taisyklėmis;
5.4. išmanyti kompiuterinių ryšio sistemų veikimo principus;
5.5. išmanyti operacines sistemas, naudojamas kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, gebėti keisti nustatymus jų parametruose;
5.6. mokėti dirbti su dokumentų rengimo, skaičiuoklės, vaizdo peržiūros ir paveiksliukų tvarkymo bei kitomis plačiai paplitusiomis bendros paskirties programomis;
5.7. išmanyti kompiuterinių sistemų saugumo užtikrinimo metodus ir programas;
5.8. išmanyti skaitmeninius vaizdo įrašymo ir tvarkymo principus;
5.9. išmanyti elektroninių signalizacijų ir įeigos kontrolės veikimo principus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. atlieka programinės įrangos diegimo ir priežiūros darbus Panevėžio aps. VPK, organizuoja ir atlieka kompiuterinės įrangos taisymo darbus, siekdamas užtikrinti Panevėžio aps. VPK KDV darbą;
6.2. prižiūri Panevėžio aps. VPK kompiuterinės įrangos, vietos kompiuterinio tinklo ir programinės įrangos naudojimą pagal paskirtį, siekdamas užtikrinti saugų ir patikimą informacinių technologijų darbą;
6.3. teikia konsultacijas kompiuterinės technikos ir programų naudojimo klausimais Panevėžio aps. VPK padalinių darbuotojams;
6.4. administruoja Panevėžio aps. VPK KDV vartotojus vartotojų duomenų bazėje ir KDV kompiuterinių darbo vietų duomenų bazėje;
6.5. nuolat įsisąmonina naują techniką ir technologijas, naudojamas Panevėžio aps. VPK;
6.6. esant tarnybinei būtinybei, dėl Panevėžio aps. VPK kompiuterinės įrangos gedimų arba nedelsiant vykdant policijos priemones, susijusias su tiesioginių funkcijų atlikimu, atlieka funkcijas poilsio, švenčių dienomis;
6.7. įrašo, apdoroja, pateikia Panevėžio aps. VPK padaliniams Panevėžio aps. VPK vaizdo ir garso medžiagą, tvarko įrašų archyvų priežiūrą, padeda padaliniams vaizdo ir garso medžiagą aprašyti;
6.8. prižiūri Panevėžio aps. VPK vaizdo ir garso įrangą;
6.9. rengia Panevėžio aps. VPK vaizdo konferencijas, paruošia įrangą Panevėžio apskrities VPK renginiams ir mokymams;
6.10. vykdo Panevėžio aps. VPK elektroninių apsaugos ir įeigos kontrolės sistemų naudotojų administravimą;
6.11. atlieka Panevėžio aps. VPK Vieningos pajėgų valdymo sistemos pajėgų vienetuose esančios įrangos priežiūrą;
6.12. tvarko su išvardytomis funkcijomis susijusius dokumentus;
6.13. vykdo kitus su Informatikos ir ryšių skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir tinkamą funkcijų atlikimą.Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, 870056601, inga.razgaitiene@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Rekvizitai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Skundailt.com apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Verslo žinios apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  118 apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  KurRasti apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas