Informatikos grupės vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko
2018 m. lapkričio d. įsakymu Nr. 50-V-

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ SKYRIAUS INFORMATIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Panevėžio aps. VPK) Informatikos ir ryšių skyriaus informatikos grupės vyriausiasis specialistas priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis - pareigybė reikalinga Panevėžio apskr. VPK kompiuteriniams tinklams, kompiuterizuotoms darbo vietoms, vaizdą įrašančiai įrangai techninei ir programinei įrangai prižiūrėti, jos taisymui organizuoti, vaizdo medžiagai pateikti ir pagalbai ją peržiūrint suteikti, apsaugos ir kontrolės sistemoms prižiūrėti.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Panevėžio aps. VPK Informatikos ir ryšių skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų srityje;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, informacinių technologijų darbą, duomenų teisinę apsaugą, Dokumentų rengimo taisyklėmis;
5.4. išmanyti kompiuterinių ryšio sistemų veikimo principus;
5.5. išmanyti skaitmeninio vaizdo įrašymo, saugojimo, kodavimo ir dekodavimo principus;
5.6. išmanyti paplitusias operacines sistemas ir į jas įeinančias programas;
5.7. mokėti dirbti įvairių versijų dokumentų ruošimo paketų programomis, vaizdo, nuotraukų peržiūros ir apdorojimo programomis;
5.8. išmanyti apsaugos, praėjimo, gaisro kontrolės sistemas, IP telefoniją;
5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
5.10. išmanyti kompiuterinių sistemų saugumo užtikrinimo metodus ir programas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. Panevėžio aps. VPK stacionarių kompiuterių srityje:
6.1.1. instaliuoja operacines sistemas "Windows" (versijos nuo 7 home iki 10 Enterprise), "Linux Ubuntu" (versijos nuo 14 iki 18) ir kitas sistemas, įvairias šioje aplinkoje naudojamas programas, paruošia vartotojų aplinką;
6.1.2. instaliuoja operacines sistemas "Windows", "Linux" ir kitas į serverius ir sukonfigūruoja serverių roles;
6.1.3. vykdo naudojamų programų licencijų kontrolę;
6.1.4. kontroliuoja naudojamų operacinių sistemų ir programų atnaujinimų diegimą;
6.1.5. organizuoja ir vykdo kompiuterinės technikos ir spausdintuvų taisymą ir priežiūrą;
6.1.6. organizuoja reikiamos kompiuterinės technikos pirkimą;
6.1.7. kontroliuoja kenksmingo kodo programų aktyvumą, sprendžia dėl to kilusias problemas ir teikia ataskaitas saugos įgaliotiniui;
6.1.8. kontroliuoja Panevėžio aps. VPK informacijos saugos politikos vykdymą;
6.1.9. pildo ir kontroliuoja, kaip pildoma informacija "Tinklo ir kompiuterizuotų darbo vietų apskaitos" posistemyje;
6.1.10. teikia konsultacijas kompiuterių naudojimo klausimais;
6.2. Panevėžio aps. VPK nešiojamųjų kompiuterių srityje:
6.2.1. instaliuoja operacines sistemas "Windows" (versijos nuo 7 home iki 10 Enterprise), "Linux Ubuntu" (versijos nuo 14 iki 18) ir kitas sistemas, įvairias šioje aplinkoje naudojamas programas, paruošia vartotojų aplinką;
6.2.2. konfigūruoja mobilių kompiuterių sujungimą su automobiliniais WI-FI modemais ir mobiliaisiais telefonais;
6.2.3. vykdo naudojamų programų licencijų kontrolę;
6.2.4. kontroliuoja naudojamų operacinių sistemų ir programų atnaujinimų diegimą;
6.2.5. organizuoja ir vykdo kompiuterinės technikos ir mobiliųjų spausdintuvų taisymą ir priežiūrą;
6.2.6. kontroliuoja kenksmingo kodo programų aktyvumą, sprendžia dėl to kilusias problemas;
6.2.7. kontroliuoja policijos įstaigų informacijos saugos politikos vykdymą;
6.2.8. pildo ir kontroliuoja, kaip pildoma informacija Tinklo ir kompiuterizuotų darbo vietų apskaitos posistemyje;
6.2.9. teikia konsultacijas kompiuterių naudojimo klausimais;
6.3. Panevėžio aps. VPK kompiuterinių tinklų srityje:
6.3.1. projektuoja reikiamus kompiuterinius tinklus, rengia rengiamų kompiuterinių tinklų sąmatas, organizuoja kompiuterinių tinklų tiesimo darbus;
6.3.2. organizuoja reikiamos tinklinės įrangos pirkimą;
6.3.3. organizuoja kompiuterinių tinklų remonto darbus;
6.3.4. konfigūruoja ir programuoja tinklo šakotuvus (swich), jungia ir sukonfigūruoja įvairią įrangą (IP telefonai, kompiuteriai, skeneriai, spausdintuvai, skaitmeniniai vaizdo įrašymo įrenginiai, IP vaizdo kameros ir kt.) prie policijos kompiuterinio tinklo;
6.4. Panevėžio aps. VPK apsauginių signalizacijų srityje:
6.4.1. projektuoja reikiamas apsaugines signalizacijas laikantis nustatytų reikalavimų, rengia rengiamų apsauginių signalizacijų sąmatas, organizuoja apsauginių signalizacijų įrengimo darbus, organizuoja apsauginių signalizacijų remonto darbus;
6.4.2. konfigūruoja ir programuoja apsaugines centrales, jungia jas prie kompiuterinio tinklo;
6.4.3. organizuoja reagavimą į įvykius susiejant su centriniu pultu;
6.4.4. padeda parengti darbuotojų elgsenos instrukcijas įvykus aliarmui;
6.4.5. administruoja vartotojus, suteikia įjungimo ir išjungimo kodus, konsultuoja vartotojus signalizacijų veikimo klausimais;
6.4.6. derina patekimo į patalpas tvarkos aprašus;
6.5. Panevėžio aps. VPK gaisro signalizacijų srityje:
6.5.1. projektuoja reikiamas gaisrines signalizacijas laikantis nustatytų reikalavimų, rengia rengiamų gaisrinių signalizacijų sąmatas, organizuoja gaisrinių signalizacijų įrengimo darbus, organizuoja gaisrinių signalizacijų remonto darbus;
6.5.2. konfigūruoja ir programuoja apsaugines centrales, jungia jas prie kompiuterinio tinklo;
6.5.3. padeda parengti darbuotojų elgsenos instrukcijas suveikus gaisrinės sistemos aliarmui;
6.6. Panevėžio aps. VPK praėjimo kontrolės sistemų srityje:
6.6.1. projektuoja reikiamas įėjimo kontrolės sistemas laikantis nustatytų reikalavimų, rengia rengiamų įėjimo kontrolės sistemų sąmatas, organizuoja įėjimo kontrolės sistemų įrengimo darbus, organizuoja įėjimo kontrolės sistemų remonto darbus;
6.6.2. konfigūruoja ir programuoja praėjimo kontrolės sistemų centrales, jungia jas prie kompiuterinio tinklo bei apsaugos pulto;
6.6.3. administruoja vartotojus, išduoda reikiamas praėjimo korteles, įvesdamas informaciją į kontrolės sistemas ir "Ecofleet" bei spausdintuvus;
6.6.4. konsultuoja vartotojus, kaip naudotis ir kur galioja duodamos kortelės;
6.7. Panevėžio aps. VPK stacionarios telefonijos srityje:
6.7.1. projektuoja reikiamus telefoninio ryšio tinklus (IP ir analoginio) laikantis nustatytų reikalavimų, rengia rengiamo telefoninio ryšio tinklo sąmatas, organizuoja telefoninio ryšio tinklo įrengimo darbus, organizuoja telefoninio ryšio tinklo remonto darbus;
6.7.2. konfigūruoja ir programuoja IP telefono aparatus, turimas telefono sotis;
6.7.3. administruoja vartotojus ir numeraciją bei skambinimo teises;
6.7.4. kontroliuoja numatytų numerių pokalbių įrašymą;
6.7.5. konsultuoja vartotojus telefonų naudojimo klausimais;
6.8. Panevėžio aps. VPK mobilios telefonijos ir duomenų perdavimo srityje:
6.8.1. organizuoja SIM kortelių gavimą, išdavimą, apskaitą, limitų laikymąsi pagal nustatytus reikalavimus;
6.8.2. rengia įsakymų projektus dėl numerių priskyrimo;
6.8.3. atlieka pradinį mobilaus įrenginio paruošimą darbui su policijos tinklu;
6.8.4. organizuoja ir kontroliuoja mobilių įrenginių saugos politikos vykdymą;
6.8.5. konsultuoja vartotojus mobilių įrenginių naudojimo ir saugumo klausimais;
6.9. Panevėžio aps. VPK vaizdo įrašymo sistemos stacionariose vietose srityje:
6.9.1. projektuoja reikiamas vaizdo įrašymo sistemas laikantis nustatytų reikalavimų, rengia rengiamų vaizdo įrašymo sistemų sąmatas, organizuoja vaizdo įrašymo sistemų įrengimo darbus, organizuoja vaizdo įrašymo sistemų remonto darbus;
6.9.2. konfigūruoja ir programuoja vaizdo įrašymo įrenginius, vaizdo kameras, jungia jas prie kompiuterinio tinklo;
6.9.3. administruoja vartotojus, suteikia prisijungimo kodus;
6.9.4. paima ir pateikia iš šių sistemų reikiamus vaizdo įrašus;
6.10. Panevėžio aps. VPK automobilių vaizdo įrašymo sistemų srityje:
6.10.1. organizuoja vaizdo įrašymo sistemų įrengimo darbus, organizuoja vaizdo įrašymo sistemų remonto darbus;
6.10.2. konfigūruoja ir programuoja vaizdo įrašymo įrenginius, vaizdo kameras, jungia jas prie kompiuterinio tinklo naudojant WI-FI stoteles, planšetinius kompiuterius ar mobilius telefonus;
6.10.3. administruoja vartotojus, suteikia prisijungimo kodus;
6.10.4. paima ir pateikia iš šių sistemų reikiamus vaizdo įrašus;
6.11. organizuoja Panevėžio aps. VPK automobilių specializuotos įrangos remonto darbus srityje;
6.12. Panevėžio aps. VPK registrų, programų ir duomenų resursų srityje:
6.12.1. administruoja vartotojų pašto dėžutes, vartotojų pašto dėžučių sąrašus, vartotojų prisijungimą prie kompiuterių ir dokumentų valdymo sistemos;
6.12.2. pildo vartotojų prašymus dėl prieigos prie registrų;
6.12.3. administruoja vartotojų teises pasiekti jiems skirtą informaciją tinkluose;
6.13. Panevėžio aps. VPK radijo ryšio srityje:
6.13.1. kontroliuoja radijo ryšio ir stotelių veikimą;
6.13.2. rengia įsakymų projektus dėl radijo šaukinių;
6.13.3. organizuoja radijo stotelių remonto ir programavimo darbus;
6.14. organizuoja ir paruošia įrangą Panevėžio aps. VPK vaizdo konferencijoms, renginiams;
6.15. padeda įvairiems padaliniams Panevėžio aps. VPK konfigūruojant ar diegiant nestandartinę įrangą;
6.16. programuoja SOS mygtukus ir kitokią Panevėžio aps. VPK naudojamą įrangą;
6.17. tvarko priskirto turto ir medžiagų apskaitą;
6.18. užtikrina Panevėžio aps. VPK intraneto puslapio ir žurnalų veikimą;
6.19. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.20. pagal kompetenciją tikrina, kaip darbuotojai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir įstatymus įgyvendinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų, kitų norminių aktų duomenų saugos reikalavimų, siūlo priemones pažeidimams šalinti;
6.21. pagal kompetenciją renka informaciją iš Panevėžio aps. VPK padalinių dėl darbo gerinimo ir teikia pasiūlymus;
6.22. vykdo kitus su Informatikos ir ryšių skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti metų veiklos plano tikslus;
6.23. pavaduoja Panevėžio aps. VPK Informatikos ir ryšių skyriaus vedėją jo nesant.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą.


Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, 870056601, inga.razgaitiene@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Rekvizitai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Skundailt.com apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  Verslo žinios apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  118 apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
  KurRasti apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas