Veiklos valdymo departamento Veiklos aprūpinimo ir saugos skyriaus vyriausiasis specialistasveiklos valdymo departamento

veiklos aprūpinimo ir saugos SKYRIAUS

VYRiausiojo SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUSPAREIGYBĖ

1. Veiklos valdymo departamento (toliau - departamentas) Veiklos aprūpinimo ir saugos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos, priešgaisrinės saugos organizavimo klausimus;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, turto apskaitą, inventorizavimą ir apsaugą;

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto priemonių eksploatacijos, priežiūros ir kelių eismo taisyklių reikalavimus;

3.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, įforminimo, saugojimo, apskaitos ir archyvavimo taisyklėmis;

3.6. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

3.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą

3.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

3.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas:

4.1.1. konsultuoti ministerijai atstovaujantį asmenį ir ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikti ministeriją atstovaujančiam asmeniui siūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;

4.1.2. nustatyta tvarka instruktuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

4.1.3. sudaryti ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų), kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikta, sąrašus, analizuoti privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

4.1.4. kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijoje;

4.1.5. organizuoti ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

4.2. esant ministerijos veiklai civilinės saugos srityje vadovaujančio asmens pavedimui, vykdyti su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas:

4.2.1. dalyvauti rengiant, tikslinant, papildant ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, ministerijos prevencinių priemonių planą tam, kad būtų tinkamai pasiruošta praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais;

4.2.2. periodiškai peržiūrėti ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo ir prevencinių priemonių planus tam, kad planai būtų realūs, veiksmingi, atitiktų galiojančius teisės aktus ir rekomendacijas bei pasirengimo jiems planai būtų realūs, veiksmingi, atitiktų galiojančius teisės aktus ir rekomendacijas;

4.2.3. ministerijos kanclerio nurodymu sušaukti ministerijos ekstremalių situacijų komisiją (toliau - ESK), rengti medžiagą, dokumentus ESK posėdžiams tam, kad būtų pasirengta galimoms ekstremalioms situacijoms;

4.2.4. priimti ir teikti duomenis apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, keistis informacija, bendradarbiauti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus, rengti pranešimus apie civilinę saugą;

4.2.5. organizuoti funkcines ir institucinio lygio stalo pratybas;

4.2.6. ekstremalių situacijų atvejais koordinuoti ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo aprūpinimą, teikti reikalingą informaciją, rengti dokumentus, siekiant užtikrinti sklandų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro funkcijų įgyvendinimą;

4.2.7. analizuoti teisės aktų funkcionalumą, praktinį įgyvendinimą ir teikti siūlymus jiems tobulinti, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų civilinės saugos organizavimą ministerijoje;

4.3. organizuoti ministerijos tarnybinio transporto aptarnavimą ir naudojimą:

4.3.1. koordinuoti ir užtikrinti, kad laiku ir tinkamai būtų įforminti kelionės lapai, kontroliuoti ministerijos automobilių odometrų rodmenis, kuro sunaudojimo normų laikymąsi, jo sunaudojimą ir likučius bei jų atitiktis nuvažiuotam atstumui;

4.3.2. tikrinti ministerijos transporto priemonių naudojimo kelionės lapus ir juos teikti Veiklos valdymo departamento Finansų skyriui;

4.3.3. koordinuoti ministerijos tarnybinio transporto techninės būklės palaikymą, transporto priemonių gedimų šalinimą;

4.3.4. kontroliuoti, kad ministerijos transporto priemonės būtų tinkamai ir laiku apdraustos;

4.3.5. kontroliuoti ministerijos transporto priemonių naudojimo apskaitą ir kitą su tarnybinių automobilių naudojimu susijusią dokumentaciją, teikti informaciją skyriaus vedėjui ir departamento direktoriui apie ministerijos automobilių eksploatavimą;

4.3.6. kontroliuoti, kaip naudojamos mokėjimų kortelės (degalų, stovėjimo aikštelės ir kt.);

4.3.7. rengti raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su ministerijos automobilių eksploatavimu;

4.4. vykdyti ministerijos veiklos tikslais rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ir derybų organizacinio aprūpinimo palaikymą:

4.4.1. analizuoti organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų, posėdžių ir kitų renginių aptarnavimui reikalingų prekių poreikį;

4.4.2. pagal suderintą poreikį inicijuoti gėlių, suvenyrų, kultūros renginių, meno prekių, maitinimo paslaugų ir kitų reprezentacinių prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

4.4.3. organizuoti ir kontroliuoti reprezentacinių išlaidų dokumentų parengimą;

4.4.4. koordinuoti ir derinti ministerijos organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų, posėdžių ir kitų renginių techninį aptarnavimą;

4.5. organizuoti ir koordinuoti skyriaus kompetencijoje iškilusių inžinerinių, techninių nesklandumų šalinimą;

4.6. dalyvauti skyriui patikėto ministerijos turto valdyme ir apskaitoje:

4.6.1. dalyvauti inventorizuojant ministerijos materialinį turtą;

4.6.2. rengti pasiūlymus dėl ilgalaikio turto ir mažaverčio inventoriaus poreikio;

4.6.3. rengti dokumentus ilgalaikio turto panaudai ir jo perdavimui;

4.6.4. rengti dokumentus ilgalaikio turto skaidymui ir apjungimui;

4.6.5. rengti dokumentus dėl ilgalaikio turto rekonstrukcijos poreikio, investicinių projektų planavimo ir profilaktinių bei remonto darbų vykdymo;

4.7. rengti atsakymus į gautus raštus, paklausimus skyriaus kompetencijos klausimais;

4.8. atlikti išlaidų poreikio skaičiavimus įsigyjant su šiai pareigybei priskirtomis saugos sritimis ir kitu ministerijos ūkio aprūpinimu susijusį ministerijos turtą, inventorių, prekes ir pan.;

4.9. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus, koordinuoti viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą bei kaupti ir sisteminti informaciją, susijusią su pirkimų poreikiais, taip pat skyriaus kompetencijos ribose rengti pasiūlymus viešųjų pirkimų planui, rengti sąmatų projektus, pirkimų technines specifikacijas;

4.10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus darbuotoją jo laikinai nesant, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas skyriaus darbas;

4.11. bendrauti ir bendradarbiauti skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis;

4.12. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 2, 2390076, inga.dyriniene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Finansų ministerija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Finansų ministerija
  Rekvizitai apie Finansų ministerija
  Skundailt.com apie Finansų ministerija
  Verslo žinios apie Finansų ministerija
  118 apie Finansų ministerija
  KurRasti apie Finansų ministerija