Bendrųjų reikalų departamento aptarnavimo vadybininkasSAVIVALDYBĖS ĮMONĖS "Susisiekimo paslaugos"

BENDRŲJŲ REIKALŲ departamento

aptarnavimo VADYBININKO pareiginiai nuostatai

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Savivaldybės įmonės "Susisiekimo paslaugos" (toliau - Įmonė) aptarnavimo vadybininko (toliau - Vadybininko) pareiginiai nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Vadybininko teises, pareigas, funkcijas, atsakomybę.

1.2. Vadybininkas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų departamento (toliau - Departamento) Techninio aptarnavimo vadovui (toliau - Vadovas).

1.3. Vadybininką priima į darbą ir atleidžia, su juo sudaro darbo sutartį, ją keičia, papildo ir nutraukia Įmonės direktorius.

1.4. Vadybininkui nesant darbe, jį pavaduoja Vadovas arba Departamento vadovo paskirtas darbuotojas.

1.5. Vadybininkas pavaduoja Vadovą ligos ar kitų nebuvimų darbe metu (išskyrus darbų saugos ir sveikatos klausimais, jei neturi atitinkamos kvalifikacijos).

1.6. Vadybininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kitais su Įmonės veikla tiesiogiai susijusiais norminiais dokumentais, Įmonės įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir Nuostatais.

II. REIKALAVIMAI VADYBININKO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2.1. Bendrieji reikalavimai: Vadybininkas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1.1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.1.2. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas ir savarankiškai planuoti darbo laiką;

2.1.4. puikiai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną iš šių kalbų, ne žemesniu nei B2 lygiu (pažengusio vartotojo), - rusų ar anglų kalbą;

2.1.5. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programomis, naudotis biuro technika bei turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias;

2.1.6. išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, kalbos kultūros normas, gebėti jas taikyti praktiškai;

2.1.7. žinoti dalykinio bendravimo ir etiketo taisykles, būti komunikabilus;

2.1.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Įmonės kompetencijai priskirtus klausimus;

2.1.9. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbų organizavimo ar aptarnavimo srityje;

2.1.10. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

2.2. Specialieji reikalavimai: Vadybininkas, einantis šias pareigas, turi žinoti, išmanyti, vadovautis ir vykdyti šiuos Nuostatus, Įmonės vidaus teisės aktus (Darbo tvarkos taisykles, direktoriaus įsakymus įmonės ir savo veiklos klausimais ir kt.), gaisrinę ir darbuotojų saugą, viešuosius pirkimus, inventorizacijos atlikimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, reikalingus Vadybininko funkcijoms vykdyti.

III. VADYBININKO FUNKCIJOS

3.1. Vadybininkas atlieka šias funkcijas:

3.1.1. nustatyta tvarka vykdo suderintus, su pareigybės funkcijomis susijusius viešuosius pirkimus, aprūpinant Įmonės darbuotojus organizacine - technine įranga, inventoriumi, baldais, sanitarinėmis, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis (išskyrus kompiuterinę ir ryšio techniką, programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialų turtą), kad būtų užtikrintos reikiamos darbo sąlygos ir ergonomika;

3.1.2. rūpinasi įgytų prekių perdavimu padaliniams, perduotų prekių apskaita, įvedimu į eksploataciją;

3.1.3. vykdo planinę kontrolę, kaip Įmonės darbuotojai tausoja jiems patikėtas patalpas, įrangą, inventorių, techniką ir kitą turtą, konsultuoja ir padeda susijusiais klausimai;

3.1.4. Vadovo pavedimu kontroliuoja Įmonės naudojamų transporto priemonių kelionės dokumentų, degalų apskaitos, remonto ir kt. apskaitą ir vykdymą;

3.1.5. Reguliariai kontroliuoja ir vertina Įmonės padaliniuose vykdomų valymo paslaugų kokybę, teikia apibendrintas ataskaitas Vadovui;

3.1.6. Dalyvauja organizuojant archyvų dokumentų naikinimą;

3.1.7. Suderinus su Vadovu vykdo atsiskaitymus ir jų apskaitą skubių pirkinių įsigijimui Įmonės banko kortele, kuomet negalimas kitoks pirkimo būdas;

3.1.8. Vadovo nurodymu organizuoja avarijų ar gedimų (santechnika, elektra ir pan.) likvidavimo darbus, kontroliuoja darbų kokybę;

3.1.9. vykdo smulkius ypatingos kompetencijos ar kvalifikacijos nereikalaujančius planinius ir neplaninius remonto darbus (durų spynų, baldų, tvirtinimo elementų ir kt. remontas, lempų keitimas ir pan.);

3.1.10. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos inventoriaus (gesintuvai, vaistinėlės ir kt.) vizualinę patikrą, atnaujina netinkamas priemones;

3.1.11. organizuoja darbuotojų dalinį aprūpinimą darbo drabužiais, saugos priemonėmis;

3.1.12. vykdo kitus Departamento vadovo, Vadovo žodinius ir rašytinius pavedimus bei nurodymus.

IV. VADYBININKO TEISĖS

4.1. Vadybininkas turi teisę:

4.1.1. teikti Vadovui, Departamentui ir Įmonės administracijai pasiūlymus dėl įmonės veiklos gerinimo;

4.1.2. informuoti Vadovą, Departamento vadovą apie darbe pastebėtus trūkumus ir/ar pažeidimus;

4.1.3. gauti visą reikalingą informaciją iš Vadovo, Įmonės vadovybės ir kitų darbuotojų savo pareigoms vykdyti pagal Įmonės nustatytą tvarką;

4.1.4. atlikti kitus veiksmus, numatytus Nuostatuose.

V. VADYBININKO ATSAKOMYBĖ

5.1. Vadybininkas atsako už:

5.1.1. Nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, darbo grafikų ir kitų Įmonės norminių aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimų žinojimą, laikymąsi ir vykdymą;

5.1.2. gautų užduočių įvykdymą kokybiškai ir laiku;

5.1.3. pagal kompetenciją parengtų paraiškų, raštų, prašymų, atsakymų į skundus ir kitų dokumentų duomenų bei turinio teisingumą, tikrumą, teisėtumą ir įforminimą;

5.1.4. paraiškų, raštų, prašymų ir kitų dokumentų, esančių Vadybininko kompetencijos ribose, parengimą laikantis įstatyminių/ Vadovo ar Departamento vadovo nustatytų terminų;

5.1.5. savo įgaliojimų viršijimą ir piktnaudžiavimą jais;

5.1.6. savo veiklomis Įmonei padarytus nuostolius;

5.1.7. komercines (gamybines) paslaptis sudarančios ir kitos konfidencialios informacijos (tame tarpe ir prisijungimo prie Įmonės kompiuterinių sistemų ar tinklų duomenų) atskleidimą, praradimą, perdavimą tretiesiems asmenims ar kitokį neteisėtą disponavimą ja;

5.1.8. už Vadybininkui perduotų bei patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą;

5.1.9. kultūringą bendravimą su klientais, tiekėjais, Įmonės administracija, bendradarbiais, ir kitais asmenimis vykdant tarnybines pareigas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Jeigu darbas susijęs su materialinių vertybių naudojimu, Vadybininkas įsipareigoja pasirašyti materialinių vertybių priėmimo-perdavimo aktą, kai to reikia pagal Įmonėje taikomus reikalavimus.

6.2. Vadybininkas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Įmonėje.

6.3. Vadybininkui įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikoma materialinė ir drausminė atsakomybė.

6.4. Vadybininkas darbo sutarties nutraukimo dieną perduoda Įmonei (jos įgaliotiems asmenims) visus turimus memorandumus, užrašus, dokumentus, bylas, kompiuterinius duomenis, laikmenas ar kitus dokumentus bei jų kopijas, kuriuose yra Įmonės komercinė paslaptis ar susijusius su Įmonės komercine paslaptimi bei kita informacija dokumentus, nepriklausomai nuo to, ar juos sukaupė Vadybininkas, ar jam juos pateikė Įmonė. Vadybininkas turi baigti naudotis visa programine įranga bei priemonėmis ar kita konfidencialia informacija, nepriklausomai nuo to, ar licencija jais naudotis išduota Įmonei, ar Vadybininkui.

6.5. Su šiais nuostatais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

6.6. Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės vadovo įsakymu.Įmonė: SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žolyno g. 15, 852709339, office@vilniustransport.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  Rekvizitai apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  Skundailt.com apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  Verslo žinios apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  118 apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  KurRasti apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"