Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės

poliklinikos vyriausiojo gydytojo

2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. VTA-7

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau - poliklinika) bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

2. Darbuotoją į darbą konkurso būdu priima ir atleidžia poliklinikos vyriausiasis gydytojas Darbo kodekso nustatyta tvarka.

3. Darbuotojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, turto valdymą, teisinius darbo santykius, viešųjų pirkimų inicijavimo ir organizavimo procedūras, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą, materialinių vertybių įsigijimą, naudojimą ir nurašymą, poliklinikos darbo tvarkos taisyklėmis darbuotojams ir kt.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vykdyti poliklinikos bendruosius, ūkinius ir techninius darbus, aprūpinti ją materialinėmis vertybėmis, užtikrinti poliklinikai priklausančių materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Poliklinikos bendrųjų reikalų ir ūkio administravimas, veiklos koordinavimas ir kontrolė, jo personalo valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Poliklinikos bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažiau kaip dviejų metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.2. turėti vairuotojo pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti Bı ir B kategorijų transporto priemones;

6.3. mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei pavaldžių darbuotojų veiklą;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Excel, Power Point), naudotis internetu;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.7. būti pareigingas, kruopštus, sąžiningas, kūrybingas, gebėti bendrauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja pavaldžių darbuotojų (specialistų ir ūkio personalo) darbą bei užtikrina, kad jie tinkamai atliktų savo pareigas, užtikrina jų efektyvų darbą, vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, darbų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų vykdymą;

7.2. teikia profesinę pagalbą specialistams ir aptarnaujančiam personalui, prižiūri, kaip vykdomi pagal kompetenciją poliklinikos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

7.3. teikia pasiūlymus dėl pavaldžių specialistų ir ūkio personalo darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;

7.4. rengia teisės aktų projektus, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais, derina juos ir teikia išvadas savo kompetencijos klausimais;

7.5. organizuoja poliklinikos efektyvų materialinių vertybių valdymą, rūpinasi, kad taupiai būtų naudojamos lėšos, saugomos materialinės vertybės, tvarkomas ir prižiūrimas turtas bei inventorius;

7.6. užtikrina poliklinikos ir jos padalinių pastatų ir patalpų tinkamą priežiūrą;

7.7. užtikrina, kad nustatytais terminais būtų patikrinta apšvietimo, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų tinklų bei kitų poliklinikoje esančių sistemų būklė, normalus jų veikimas ir tinkamas naudojimas, sprendžia iškilusias problemas, išsiaiškina jų priežastis bei organizuoja gedimų šalinimą;

7.8. apie poliklinikos pastatams ir statiniams iškilusią grėsmę informuoja poliklinikos vadovus, atitinkamas įstaigas ir tarnybas, galinčias padėti esamoje situacijoje, pats stengiasi pašalinti iškilusį pavojų;

7.9. užtikrina, kad kasmet poliklinikos ir padalinių pastatai bei patalpos būtų tinkamai paruošti rudens-žiemos laikotarpio eksploatacijai;

7.10. organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir investicinių projektų valdymą;

7.11. užtikrina tinkamą padalinių administracinį ir ūkinį aptarnavimą;

7.12. kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo grafikų sudarymą ir vykdymą;

7.13. rengia metinius poliklinikos pastatų ir statinių statybos, rekonstrukcijos ir paprastojo remonto planus bei darbų sąmatas pagal kompetenciją;

7.14. suderinęs su poliklinikos vyriausiuoju gydytoju, organizuoja pastatų ir statinių statybą, rekonstrukciją ar paprastąjį remontą;

7.15. pildo viešųjų pirkimų paraiškas pagal kompetenciją prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti, teikia jas Viešųjų pirkimų specialistui, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

7.16. rengia ir derina sutartis pagal kompetenciją, užtikrina tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kontrolę;

7.17. organizuoja patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir priešgaisrinę saugą, pastatų techninių pasų ir pastatų priežiūros žurnalų pildymą;

7.18. prižiūri smulkius pastatų ir patalpų remonto darbus poliklinikoje ir jos padaliniuose;

7.19. įgyvendina ir vykdo poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymus, pagal savo kompetenciją kontroliuoja šių teisės aktų vykdymą;

7.20. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus bei pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

7.21. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.22. vykdo kitus savo kompetencijos vienkartinio pobūdžio poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

8. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas turi teisę:

8.1. prižiūrėti ir vertinti, kad pavaldūs specialistai bei ūkio personalo darbuotojai tinkamai vykdytų jiems pavestas funkcijas;

8.2. teikti pasiūlymus darbo sąlygų pagerinimo sudarymui;

8.3. perspėti darbuotojus dėl netinkamo patalpų, inventoriaus naudojimo, saugos ir sveikatos reikalavimų, priešgaisrinės saugos taisyklių nesilaikymo bei apie tai informuoti poliklinikos vyriausiąjį gydytoją;

8.4. nušalinti nuo darbo pavaldžius specialistus ir ūkio personalo darbuotojus, pažeidusius darbų ir priešgaisrinės saugos bei darbo drausmės taisykles;

8.5. vykdant darbines funkcijas, vairuoti tarnybinį transportą;

8.6. gauti darbui būtiną informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8.7. tobulinti savo kvalifikaciją;

8.8. dalyvauti posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su vykdomomis funkcijomis susiję klausimai.

9. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas privalo:

9.1. tinkamai vykdyti savo funkcijas;

9.2. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, poliklinikos darbuotojų etikos kodekso ir darbo tvarkos taisyklių darbuotojams nuostatų;

9.3. būti mandagus ir dėmesingas kolegų atžvilgiu;

9.4. negalint laiku atvykti arba visai negalint atvykti į darbą apie tai nedelsiant informuoti poliklinikos vyriausiąjį gydytoją bei nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis.

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

10. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

11. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas pavaldus poliklinikos vyriausiajam gydytojui.
Įmonė: VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: A. Jakšto g. 4, 845502211, info@prsp.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.02.09
Galioja iki: 2019.02.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"
  Rekvizitai apie VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"
  Skundailt.com apie VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"
  Verslo žinios apie VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"
  118 apie VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"
  KurRasti apie VšĮ "Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika"