Statistikos ir ataskaitų skyriaus vyriausiasis specialistas (koef. 7,1)PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1S-131
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1S-169
redakcija)

STATISTIKOS IR ATASKAITŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statistikos ir ataskaitų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus atliekamų konsultavimo ir duomenų analizės funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos - viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų ir koncesijų (toliau - pirkimai) srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, technologijos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities matematikos, informatikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties duomenų analizės srityje;
6.3. išmanyti Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
6.6. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
6.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
7.1. prižiūri kaip laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau - GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau - KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau - EIRĮ) skelbiant pagal šiuos teisės aktus pasirašytas sutartis bei jų pakeitimus ir (ar) įvykdytų procedūrų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) ataskaitas, tikrina pateiktų ataskaitų duomenis ir tikslina juos pagal pirkimų vykdytojų pateiktą informaciją:
7.1.1. tikrina ataskaitų duomenis, vykdo ataskaitų pateikimo kontrolę;
7.1.2. prevencine tvarka kontroliuoja sutarčių viešinimą.
7.2. rengia ataskaitų formas ir ataskaitų teikimo reikalavimus;
7.3. konsultuoja (raštu ir žodžiu) ūkio subjektus ir Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais;
7.4. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, kuriems taikomos VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ nuostatos, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms bei visuomenei;
7.5. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
7.6. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie nustatytus Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 "Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo" pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2-20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Apibendrintą informaciją skelbia viešai;
7.7. rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma pirkimų stebėsenos ataskaitą, statistines viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;
7.8. nustatęs teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;
7.9. nustatęs teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;
7.10. rengia ketvirtinę ir metinę suvestinę statistinę pirkimų ir pirkimų sutarčių informaciją bei skelbia ją viešai;
7.11. rengia sektorines viešųjų pirkimų apžvalgas;
7.12. rengia su ataskaitomis, sutarčių viešinimu susijusius Tarnybos informacinius dokumentus;
7.13. Skyriaus parengtą statistinę informaciją talpina Tarnybos internetiniame tinklalapyje;
7.14. teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo;
7.15. rengia metines Tarnybos veiklos ataskaitas, paskelbia jas Tarnybos interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka;
7.16. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus;
7.17. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
7.18. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;
7.19. rengia Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ar dalyvavauja juos rengiant ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.20. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
7.21. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
7.22. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
7.23. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;
7.24. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, (85)2197001, info@vpt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.02.12
Galioja iki: 2019.02.26Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Viešųjų pirkimų tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Viešųjų pirkimų tarnyba
Rekvizitai apie Viešųjų pirkimų tarnyba
Skundailt.com apie Viešųjų pirkimų tarnyba
Verslo žinios apie Viešųjų pirkimų tarnyba
118 apie Viešųjų pirkimų tarnyba
KurRasti apie Viešųjų pirkimų tarnyba