Įstaigos valdymo poskyris Vyresnysis specialistas (koef. 5,56)VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
Įstaigos valdymo poskyrio VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(padalinio grupės kodas - 29707, funkcijos kodas - 36438)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdymo organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Įstaigos valdymo poskyrio (toliau - Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. (neteko galios)
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 20-V-801
3. (neteko galios)
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 20-V-801

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Kauno apskr. VPK) veiklos organizavimą, pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką įgyvendinti teisės aktus veiklos organizavimo klausimais.
Šios pareigybės darbo vieta yra Kauno apskr. VPK.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - veiklos organizavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
6.3. mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei policijos veiklą, taip pat išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia informaciją, reikalingą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiam veiklos planui parengti ir atsiskaityti už jo įgyvendinimą;
7.2. rengia Kauno apskr. VPK metinio veiklos plano projektą, koordinuoja ir kontroliuoja šio plano vykdymą, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
7.3. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams policijos veiklos planavimo klausimais;
7.4. vykdo numatytas vidaus kontrolės priemones, rengia vidaus kontrolės priemonių vykdymo rezultatų ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas nustatytiems trūkumams šalinti, atlieka nustatytų trūkumų šalinimo stebėseną;
7.5. vadovaudamasis Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių pateikta informacija vykdo Kauno apskr. VPK veiklos analizę, teikia siūlymus Poskyrio vedėjui veiklos tobulinimo klausimais;
7.6. vykdo Kauno apskr. VPK vadovybės priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo stebėseną, teikia Poskyrio vedėjui informaciją apie priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo eigą ir rezultatus;
7.7. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams rengiant policijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, esant poreikiui rengia Kauno apskr. VPK veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
7.8. pagal poreikį rengia ir dalyvauja komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, juos protokoluoja, teikia informaciją apie priimtus sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;
7.9. rengia, teikia ir keičiasi informacija apie Kauno apskr. VPK su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, užsienio valstybės teisėsaugos įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
7.10. rengia ar dalyvauja rengiant bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais projektus, koordinuoja jų vykdymą;
7.11. organizuoja Kauno apskr. VPK darbuotojų komandiruotes Lietuvoje ir į užsienio valstybes;
7.12. vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Įmonė: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 91, (8700)56643, milda.juciute@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.02.12
Galioja iki: 2019.02.26Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Rekvizitai apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Skundailt.com apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Verslo žinios apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
118 apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
KurRasti apie Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas