Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (7,1)ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Lygis - A
3. Kategorija - 11

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti šias savivaldybės ūkio veiklos funkcijas: viešieji pirkimai, sutarčių vykdymo kontrolė, savivaldybės turto priežiūra ir kt.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios - ūkinės veiklos srities funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį ;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.4. išmanyti savivaldybės administracijos struktūrą ir funkcijas;
6.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir naudoti darbe skyriaus darbui reikalingą informaciją, rengti išvadas;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, Internet Explorer programomis;
6.9. išmanyti DVS, CPO, CVP IS sistemas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:
7.1. organizuoti Savivaldybės administracijai priklausančio autotransporto veiklą, kontroliuoti jo panaudojimą;
7.2. organizuoti darbą dėl Savivaldybės administracijos pastato techninės priežiūros, darbo kabinetų ir bendro naudojimo plotų einamąjį remontą;
7.3. aprūpinti administracijos darbuotojus reikiamais baldais, orgtechnika bei kanceliarinėmis prekėmis;
7.4. atsakyti už Savivaldybės administracijos pastato priešgaisrinę būklę;
7.5. dalyvauti mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų (darbo grupių) darbe;
7.6. rengti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių dokumentų projektus pagal savo kompetenciją;
7.7. rengti Skyriaus darbuotojų atostogų grafikus;
7.8. rengti, derinti ir spausdinti įsakymų projektus, įvairaus turinio raštus ir prašymus;
7.9. išrašyti ir išduoti vairuotojams lengvųjų automobilių kelionės lapus. Priimti iš vairuotojų kelionės lapus, tikrinti kuro sunaudojimo normas ir limitus;
7.10. rašyti inventoriaus, ūkio ir kanceliarinių prekių, automobilių remontui panaudotų detalių, kitų materialinių vertybių nurašymo aktus, derinti ir teikti skyriaus vedėjui;
7.11. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką tiekėjų apklausas, sisteminti apklausų dokumentus ir įforminti tiekėjų apklausų pažymas;
7.12. sudaryti sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais, nuolat prižiūrėti tiekėjų veiklą (taisyklių paisymas, terminų priežiūra, kokybės tikrinimas) bei tiesiogiai bendradarbiauti su jais sutarties galiojimo laikotarpiu;
7.13. atlikti rinkos tyrimus prieš paskelbiant viešą konkursą bei prekių/paslaugų kainos derybas su konkurso laimėtoju atsižvelgiant į rinkoje esančias kainas;
7.14. perduoti antstoliams nesumokėjusių skolininkų bylas, kuriems įsigaliojo teismo sprendimas, bet skolos liko neapmokėtos; bendradarbiauti su antstoliais, koordinuoti vykdymo procesus;
7.15. rengti pirminius paslaugų ar prekių pirkimo sutarčių dokumentus, sutarčių projektus;
7.16. informuoti skyriaus vedėją apie dokumentų tvarkymo būklę skyriuje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
7.17. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo nurodymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Ūkio skyriaus vyriausiąsias specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Įmonė: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės 50, 852109695, 861037604, valentina.rudinskaja@vrsa.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.02.12
Galioja iki: 2019.02.26Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
118 apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija