Vartojimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas-7,1)PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarybos direktoriaus
2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-187

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VARTOJIMO PASLAUGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareiginės algos koeficientas - 7,1.

II. PASKIRTIS

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti tinkamą vartotojų ir kitų į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą atvykusių asmenų priėmimą, aptarnavimą ir konsultavimą telefonu, registruoti pateiktus vartotojų prašymus ir pasiteiravimus, atsakyti elektroniniu paštu pateiktus vartotojų prašymus.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - vartotojų ir kitų asmenų aptarnavimas, konsultavimas vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugą, ne maisto produktų rinkos priežiūrą, viešosios ir oficialios informacijos teikimą, visuomenės informavimą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą;
5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Priima ir teisės aktų nustatyta tvarka aptarnauja vartotojus ir kitus asmenis, atvykusius į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą;
6.2. Teikia konsultacijas telefonu, žodžiu ir elektroniniu paštu;
6.3. Priima ir perduoda registruoti Vidaus administravimo skyriui vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), tiesiogiai atneštus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir vartotojo ar kito asmens pageidavimu patvirtina prašymo (skundo) gavimą, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų nuostatas;
6.4. Atsako į el. būdu, žodžiu ar telefonu pateiktus asmenų pasiteiravimus, kai reikalinga išsamesnė informacija, pasiteiravimus perduoda atsakyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui pagal kompetenciją, siekiant užtikrinti "vieno langelio" principo aptarnaujant asmenis įgyvendinimą;
6.5. El. būdu, žodžiu ar telefonu gautus ir atsakytus vartotojų ir kitų asmenų pasiteiravimus registruoja dokumentų valdymo sistemoje;
6.6. Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti dokumentų valdymą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus;
6.7. Registruoja asmenis į seminarus, žodines konsultacijas, priima jų užsakymus dėl įvairių pažymų ir panašiai;
6.8. Teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas skyriaus vedėjui dėl teikiamų konsultacijų telefonu metodikos gerinimo;
6.9. Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Įmonė: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2626751, tarnyba@vvtat.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.02.12
Galioja iki: 2019.02.26Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
118 apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba