Įstaigos vadovasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 40P-20

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 40P-7

redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau - Įstaiga) direktorius (toliau - direktorius) yra šios įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.

II. DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Įstaigos veiklą ir veikti Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir Įstaigos įstatais.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas veikia specialiose veiklos srityse, t. y. susijusiose su valstybės politikos priemonėmis dėl bendrosios žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo, eksporto skatinimo, eksporto ir importo priemonių administravimo, informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų pardavimo skatinimo, žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų nesąžiningų veiksmų perkant ir parduodant žalią pieną draudimo kontrolės ir stebėsenos, žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srities šviečiamųjų programų, žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių profesinio mokymo koordinavimo ir tautinio paveldo produktų rinkodaros priemonių kūrimo ir diegimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"

4.3. turėti 2 metus vadovaujamo darbo patirties;

4.4. turėti 1 metus darbo patirties rinkodaros, užsienio prekybos arba viešojo administravimo srityse;

4.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens Cl lygiu ir prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens Bl lygiu;

4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius bendrosios žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo, eksporto skatinimo, eksporto ir importo priemonių administravimo, žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų nesąžiningų veiksmų perkant ir parduodant žalią pieną draudimo kontrolės ir stebėsenos, žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių profesinio mokymo koordinavimo ir tautinio paveldo produktų rinkodaros priemonių kūrimo ir diegimo srityse;

4.7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, viešųjų Įstaigų veiklą;

4.8. būti susipažinusiam su Įstaigos įstatais bei kitais su Įstaigos veikla ir tiesioginėmis direktoriaus funkcijomis susijusiais dokumentais;

4.9. būti susipažinusiam su Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų prekybos (plėtros) tendencijomis;

4.10. išmanyti bendruosius žemės ūkio produkcijos gamybos bei ekonomikos principus;

4.11. išmanyti darbo saugos, saugumo technikos, priešgaisrinės saugos taisykles bei normas;

4.12. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.13. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.14. išmanyti strateginio planavimo principus, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir ją pristatyti, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti metodus problemoms spręsti;

4.15. turėti B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

V. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

5. Direktorius vadovauja Įstaigos administracijai, vykdo kitas Įstaigos įstatuose bei šiame pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

6. Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus:

6.1. vykdo visuotinio dalininkų susirinkimo (savininko) sprendimus ir jais pavestas užduotis;

6.2. organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos padalinių veiklą;

6.3. skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas, leidžia juos atostogų ir į komandiruotes, nustato personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis bei atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

6.4. tvirtina Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais bei keičia Įstaigos darbuotojų darbo sutarties sąlygas;

6.5. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarką, kitus Įstaigos vidaus tvarkomuosius dokumentus;

6.6. organizuoja Įstaigos turto apsaugą;

6.7. sudaro finansinių ataskaitų rinkinius, metinę veiklos ataskaitą ir kitus dokumentus, pateikia juos Įstaigos savininkui tvirtinti;

6.8. organizuoja savininko sprendimų vykdymą, audito įmonių pastabų bei pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat operatyvių klausimų, iškilusių praktinėje Įstaigos veikloje, sprendimą;

6.9. analizuoja bendrą Įstaigos būklę ir numato priemones jai gerinti;

6.10. pagal Įstaigos įstatuose ir šiame aprašyme jam priskirtą kompetenciją priima sprendimus visose Įstaigos veiklos plėtojimo ir organizavimo srityse: rengia ir tvirtina dokumentus bei reikalauja vykdyti juose nustatytus reikalavimus, teikia apie Įstaigos veiklą informaciją, kurioje nėra tarnybinių paslapčių, valstybės institucijoms;

6.11. Įstaigos vardu atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, sudaro sandorius, pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, pavedimus, nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikti ir sudaryti sandorius Įstaigos vardu turi teisę kiti Įstaigos darbuotojai, suteikia jiems įgaliojimus;

6.12. pagal Įstaigos įstatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytas teises Įstaigos vardu sudaro sutartis, atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose organizacijose, taip pat įgalioja tai atlikti kitus Įstaigos darbuotojus;

6.13. naudoja Įstaigos įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti Įstaigos turtą ir lėšas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai teisės aktais bei savininko sprendimais;

6.14. rengia ir teikia savininkui Įstaigos veiklos strategiją, siūlymus dėl Įstaigos organizacinės struktūros, darbuotojų pareigybių sąrašo ir jų priėmimo tvarkos, dėl Įstaigos įstatų keitimo;

6.15. atlieka kitas savininko pavedamas užduotis.

VI. DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ

7.1. Įstaigos turto efektyvų naudojimą ir apsaugą;

7.2. Įstaigos finansinę, ekonominę, ūkinę veiklą ir nustatyta tvarka atsiskaitymą steigėjo (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai ai institucijai;

7.3. Įstaigos darbuotojų kompetenciją ir tinkamą jiems priskirtų funkcijų ir užduočių vykdymą;

7.4. vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų tinkamą vykdymą;

7.5. finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos sudarymą;

7.6. dalininkų susirinkimo sušaukimą;

7.7. dalininkų apskaitą;

7.8. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui tinkamai ir laiku;

7.9. informacijos pateikimą laiku savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;

7.10. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;

7.11. tvarkomų dokumentų teisingumą ir turimos informacijos konfidencialumą;

7.12. kitus veiksmus, kurie yra numatyti teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose.

8. Už netinkamą savo pareigų vykdymą ir dėl to padarytus nusikaltimus ar administracinės teisės pažeidimus Įstaigos direktorius atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VII. DIREKTORIAUS ATSKAITOMYBĖ

9. Direktorius atskaitingas visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai).Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 852391034, agne.ribinskiene@nbfcentras.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Žemės ūkio ministerija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Žemės ūkio ministerija
  Rekvizitai apie Žemės ūkio ministerija
  Skundailt.com apie Žemės ūkio ministerija
  Verslo žinios apie Žemės ūkio ministerija
  118 apie Žemės ūkio ministerija
  KurRasti apie Žemės ūkio ministerija